inner hero

Bolagsordning

Finansiell information om Nivika Fastigheter AB (Publ)

Bolagsordning

Antagen på extra bolagsstämma: 7 september 2018, 2018

§1 Firma

Bolagets firma är Nivika Fastigheter AB (publ).

§2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Värnamo kommun, Jönköpings län.

§3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta mindre och medelstora fö­retag, bedriva handel och förvaltning av aktier och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§5 Aktie

Aktier skall kunna utges till ett lägst antal av 10 000 och ett högst antal av 40 000.

§6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Om styrelsen består av tre ledamöter skall minst en suppleant utses.

§7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 - 2 revisorer med eller utan supple­ant/er.

§8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kal­lelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvode åt styrelseledamot och revisorn.
9. Val av styrelse samt revisor/er och revisionssuppleant/er
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1/9 - 31/8.

§11 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. At­komsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. Hembudet skall ej kunna utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall i proportion till tidigare aktieinnehav fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Under tiden hembudsförfarande pågår äger innehavare före överlåtelsen rätt att rösta för aktien.

När äganderätten övergått genom köp skall köpeskillingen utgöra lösenbelopp. Om parterna i övriga fall inte kan komma överens angående lösenbeloppet för hem­bjudna aktier, skall det bestämmas i den ordning lagen (1999: 116) om skiljeförfa­rande stadgar. Även annan tvist än om lösenbeloppet prövas i den ordning lagen (1999: 116) om skiljeförfarande stadgar.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen ej överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen väcka talan inom 2 månader från det lösningsanspråk fram­ställdes hos bolaget.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli regi­strerad för aktien.