Kallelse till årsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ)

Publiserad: 19 Nov, 2020 | av Joakim Dicker

Kallelse till årsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Nivika Fastigheter AB (bolaget) kallas härmed till årsstämma den 17 december 2020.

I syfte att motverka spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras digitalt via Teams.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att delta i årsstämman ska aktieägarnen:

 • dels vara upptagen som aktieägare i aktieboken per 2020-12-10
 • dels ha anmält sig till stämman senast 2020-12-10

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Bolagsstämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justerare och protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019/2020.
 11. Val av styrelse och styrelseordförande
 12. Val av revisor
 13. Beslut om arvode för styrelseledamöter samt revisorer
 14. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag;

Punkt 2.  Val av ordförande vid stämman: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Elisabeth Norman, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3. Val av justeringsmän och protokollförare: Till protokollförare förslås Kristina Karlsson, till justerare föreslås   Viktoria Bergman, justerares uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Punkt 4 Upprättande och godkännande av röstlängd: Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som baseras på aktieboken per 2020-12-10 och kontrolleras av justerare.

Punkt 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen:

Styrelsen föreslår vinstudelning för räkenskapsåret 2019/2020 med ett kontant belopp om 469,30 kr/aktie. Som avstämningsdag för erhållande av utdlening föreslår styrelsen den 18 december. Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utbetalning av utdelningen kunnsa ske den 21 december. Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och styrelseordförande: Förslag att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter.

Till ledamöter för tiden intill nästa årsstämma förslårs:

Omval av Niclas Bergman, Viktoria Bergman, Santhe Dahl, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Thomas Lindster och Elisabeth Norman (Ordförande)

Punkt 12: Val av revisor: Som revisor föreslås revisionsbolag Ernst & Young AB.

Punkt 13. Beslut om arvode för styrelseledamöter samt revisorer

Styrelsearvode: Styrelsearvode förslås utgå med 200 000kr (oförändrat) till styrelsens ordförande samt 100 000 kr (oförändrat) till övriga ledamöter. Styrelseledamot som samtidigt är storägare eller anställd i bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode.

Arvode till revisor: Arvode enligt godkänd räkning (oförändrat).

Värnamo november 2020
Nivika Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Bergman, VD, 070-516 75 22, niclas@nivika.se
Kristina Karlsson, CFO, 070-614 20 20, kristina@nivika.se