2021-09-30

Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Värnamo den 30 september 2021
 

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) emitterade i maj 2021 ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om SEK 500 miljoner med förfall i september 2024 och ISIN SE0015949631. Bolaget har idag utökat obligationslånet med SEK 150 miljoner (till totalt SEK 650 miljoner) inom ramen på SEK 800 miljoner. Emissionen gjordes till en kurs om 101,75% av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 375 baspunkter till första möjliga inlösendag. Emissionslikviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk.

Nivika kommer att ansöka om upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har agerat bookrunner i samband med emissionen. Cederquist har agerat legal rådgivare.

 

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september kl. 15:00 CET.
 

Pressmeddelande - Nivika utökar sin gröna obligation med SEK 150 miljoner