2021-04-29

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 23 april att innehavare av Bolagets utestående icke säkerställda obligationer med förfall den 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 (”Obligationerna 2018/2021”) mot ett kontant vederlag om 102,234 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke utbetald ränta kunde sälja tillbaka Obligationerna 2018/2021 till Bolaget (”Återköpserbjudandet”) enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 23 april 2021 ("Tender Information Document").

Återköpserbjudandet löpte ut den 28 april kl. 12:00 CEST och innehavare av totalt 322 miljoner SEK har valt att delta i Återköpserbjudandet. Den 27 april kl. 16:00 löpte Återköpserbjudandet med prioriterad allokering ut och innehavare av Obligationerna 2018/2021 motsvarande ett nominellt belopp om 310 miljoner SEK hade valt att delta i Återköpserbjudandet vid den tidpunkten.

Nivika offentliggjorde vidare den 27 april att Bolaget kommer att emittera ett seniort icke säkerställt grönt obligationslån om 500 miljoner SEK med en ränta om 3M Stibor +450bps (den ”Nya Obligationen”) Bolaget meddelar härmed att det avser att fullfölja Återköpserbjudandet och acceptera återköp av samtliga Obligationer 2018/2021 som lämnats in i Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 maj 2021. Efter att Återköpserbjudandet har genomförts så kommer Bolaget att inneha en total volym av Obligationerna 2018/2021 uppgående till 416 miljoner SEK. De återköpta Obligationerna 2018/2021 kommer att hållas av Nivika och kommer inte att makuleras innan tidpunkten för Förtida Inlösen (såsom definierat nedan).

Nivika kommer vidare senast den 4 maj 2021 meddela innehavare av Obligationerna 2018/2021 om förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer 2018/2021 i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i obligationsvillkoren för Obligationerna 2018/2021 (”Förtida Inlösen”). Detta innebär att Obligationerna 2018/2021 kommer att inlösas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta (”Återbetalningsbeloppet”). Återbetalningsdagen för Obligationerna 2018/2021 kommer att infalla den 31 maj 2021 och avstämningsdagen kommer således att vara den 29 maj 2021 ("Avstämningsdagen"). Betalning av Återbetalningsbeloppet kommer att ske till innehavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden på Avstämningsdagen.

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna 2018/2021 att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april kl. 08:00 CEST.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen