2021-04-29

Nivika offentliggör resultat av återköpserbjudande och genomför frivillig förtida inlösen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (‚ÄĚNivika‚ÄĚ eller ‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) offentliggjorde den 23 april att innehavare av Bolagets utest√•ende icke s√§kerst√§llda obligationer med f√∂rfall den 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 (‚ÄĚObligationerna 2018/2021‚ÄĚ) mot ett kontant vederlag om 102,234 procent av nominellt belopp plus upplupen men icke utbetald r√§nta kunde s√§lja tillbaka Obligationerna 2018/2021 till Bolaget (‚ÄĚ√Öterk√∂pserbjudandet‚ÄĚ) enligt de best√§mmelser och p√• de villkor som anges i ett separat √•terk√∂psdokument daterat 23 april 2021 ("Tender Information Document").

Återköpserbjudandet löpte ut den 28 april kl. 12:00 CEST och innehavare av totalt 322 miljoner SEK har valt att delta i Återköpserbjudandet. Den 27 april kl. 16:00 löpte Återköpserbjudandet med prioriterad allokering ut och innehavare av Obligationerna 2018/2021 motsvarande ett nominellt belopp om 310 miljoner SEK hade valt att delta i Återköpserbjudandet vid den tidpunkten.

Nivika offentliggjorde vidare den 27 april att Bolaget kommer att emittera ett seniort icke s√§kerst√§llt gr√∂nt obligationsl√•n om 500 miljoner SEK med en r√§nta om 3M Stibor +450bps (den ‚ÄĚNya Obligationen‚ÄĚ) Bolaget meddelar h√§rmed att det avser att fullf√∂lja √Öterk√∂pserbjudandet och acceptera √•terk√∂p av samtliga Obligationer 2018/2021 som l√§mnats in i √Öterk√∂pserbjudandet. Likvid f√∂r √Öterk√∂pserbjudandet f√∂rv√§ntas att redovisas omkring den 6 maj 2021. Efter att √Öterk√∂pserbjudandet har genomf√∂rts s√• kommer Bolaget att inneha en total volym av Obligationerna 2018/2021 uppg√•ende till 416 miljoner SEK. De √•terk√∂pta Obligationerna 2018/2021 kommer att h√•llas av Nivika och kommer inte att makuleras innan tidpunkten f√∂r F√∂rtida Inl√∂sen (s√•som definierat nedan).

Nivika kommer vidare senast den 4 maj 2021 meddela innehavare av Obligationerna 2018/2021 om f√∂rtida inl√∂sen av samtliga utest√•ende Obligationer 2018/2021 i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i obligationsvillkoren f√∂r Obligationerna 2018/2021 (‚ÄĚF√∂rtida Inl√∂sen‚ÄĚ). Detta inneb√§r att Obligationerna 2018/2021 kommer att inl√∂sas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald r√§nta (‚ÄĚ√Öterbetalningsbeloppet‚ÄĚ). √Öterbetalningsdagen f√∂r Obligationerna 2018/2021 kommer att infalla den 31 maj 2021 och avst√§mningsdagen kommer s√•ledes att vara den 29 maj 2021 ("Avst√§mningsdagen"). Betalning av √Öterbetalningsbeloppet kommer att ske till innehavare som √§r registrerade som s√•dana hos Euroclear Sweden p√• Avst√§mningsdagen.

I samband med Förtida Inlösen kommer Obligationerna 2018/2021 att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
 

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
telefon: 070-516 75 22,
email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april kl. 08:00 CEST.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

Nivika offentliggoŐąr resultat av aŐäterkoŐąpserbjudande och genomfoŐąr frivillig foŐąrtida inloŐąsen