Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

Publiserad: 29 Oct, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2019 - augusti 2020

September - augusti

  • Hyresintäkterna ökade med 36% till 259 Mkr (191)
  • Driftöverskottet ökade med 39% till 178 Mkr (129)
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 206 Mkr (185)
  • Periodens resultat uppgick till 237 Mkr (172)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Året 2020, då världen drabbades av Covid- 19, är utan jämförelse i modern tid ett år som inte liknar något vi tidigare har upplevt. Vi kan dock konstatera att Nivikas affärsmodell är långsiktig, stabil och levererar goda resultat enligt plan i en marknad som nu är under återhämtning. Nivika gynnas av långsiktiga samarbeten med hyresgäster samt den hyressammansättning vi har, som totalt sett har mött de rådande marknadsförutsättningarna relativt väl.

Nivikas resultat för året 2019/20 ligger helt i linje med våra förväntningar där hyresintäkterna ökade med 36 procent jämfört med föregående år. Intäktsökningen beror till största del på förvärv, där Alhansa- beståndet utgör 36 Mkr, därtill egna projekt samt intäktshöjande investeringar. Driftöverskottet som ökat med 39 procent är framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd. Värdet på Nivikas fastighetsportfölj uppgick vid årets slut till 5,1 miljarder kronor.

Med fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning, skapar vi goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Under nästa år kommer Nivika starta upp två större byggnationer, Nivika Center i Växjö och Sadelmakaren i Värnamo. Båda dessa projekt innehåller hyresrätter och kommer också byggas enligt Miljöbyggnad Silver.

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 08.30 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 310 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,1 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se