Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - februari 2020

Publiserad: 22 Apr, 2020 | av Joakim Dicker

 Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - februari 2020

September 2019 - februari 2020

- Hyresintäkterna ökade med 21 % till111 Mkr (92)

- Driftöverskottet ökade med 17 % till 72 Mkr (61)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 134 Mkr (133)

- Periodens resultat uppgick till 143 Mkr (162)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Nivika presenterar även för andra kvartalet 2019/20 ett starkt resultat där samtliga marknader presterade väl under perioden. Hyresintäkterna ökade med 21% under perioden jämfört med samma period föregående år och driftöverskottet ökade med 17%. Det ökande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 3,9 miljarder kronor mot 3,5 miljarder vid ingången av året.

Den 1 april tillträdde Nivika förvärvet av Alhansa Fastigheter med tillhörande dotterbolag i Växjö med ett fastighetsvärde på 800 miljoner kronor. Detta är Nivikas största enskilda investering sedan företaget bildades år 2000. Förvärvet ger Nivika ett starkt fotfäste i Växjö och är i linje med bolagets strategi. Det blir också starten för ett nytt förvaltningsområde där vi ska kunna växa genom förvärv och projektutveckling framgent.

Omvärlden har de senaste månaderna påverkats av Coronapandemin, så har även Nivika. Vad detta kommer ge bolaget för ekonomiska effekter, är för närvarande svårt att bedömda på grund av osäkerheten kring den situation som råder. Vår kundbas är väl diversifierad och spridd över olika branscher, detta tillsammans med att vi finns på attraktiva lägen i Jönköping Värnamo och Växjö gör att vår fastighetsverksamhet i skrivande stund fortsatt är stabilt. Efter emissionstillskottet i december 2019 har Nivika en stark balansräkning och finansiell styrka som vi bedömer ska kunna möta de utmaningar vi kan ställas inför.

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april kl. 17.45 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 29 februari 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 237 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 3,9 miljarder kronor.