Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - nov 2019

Publiserad: 30 Jan, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - nov 2019

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes)

- Hyresintäkterna ökade med 22 % till 55 Mkr (45)

- Driftöverskottet ökade med 20 % till 36 Mkr (30)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 116 Mkr (65)

- Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (67)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 22% under perioden jämfört med samma period föregående år och driftöverskottet ökade med 20%. Det ökande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till 3,8 miljarder kronor mot 3,5 miljarder vid ingången av året. Bolaget har en fortsatt hög tillväxttakt och har ett nytt mål om att nå 6 miljarder kronor i fastighetsvärde år 2023.

Bolaget genomförde i december en nyemission och tillförde då totalt 400 miljoner kronor till bolaget och ny kompetens i form av en ny storägare, Santhe Dahl, som också har tagit plats i styrelsen för Nivika.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, både Jönköping, Värnamo och Växjö har en fortsatt hög inflyttning och därmed bibehålls en stor efterfrågan på bostäder. Bolagets fastigheter har generellt en fortsatt hög uthyrningsgrad och låga vakanser.

Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

Projektutveckling är en viktig del av Nivikas affärsmodell och för långsiktigt tillväxt, vi har därför förstärkt projektavdelningen med en byggnadsingenjör som börjat nu i januari. Målet är att långsiktigt säkerställa vår expansion och skapa värdetillväxt. Nivika spekulerar inte i nybyggnation utan byggstart sker när hyresavtal är tecknat eller för bostäder när efterfrågan föreligger.

Vi arbetar kontinuerligt med framtida detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi ett tiotal industri- och byggprojekt igång samt pågående detaljplaner och bostadsprojekt på ca 2 000 lägenheter.

Nivika utvecklas fortsatt positivt med ett starkt kvartalsresultat, en växande fastighetsportfölj och har en diger projektportfölj. Jag ser fram emot ett fortsatt hektiskt och innehållsrikt år.

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari kl. 17.30 CET.

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 30 november 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 232 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 3,8 miljarder kronor.