Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Publiserad: 15 Apr, 2021 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2020 - februari 2021

Perioden september - februari

• Hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr (111)

• Driftöverskottet ökade med 46% till 105 Mkr (72)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 40 Mkr (29)

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 247 Mkr (134)

• •Periodens resultat uppgick till 247 Mkr (143)

VD Niclas Bergman kommenterar: 

Nivika levererar ett starkt resultat för första halvåret 2020/21, hyresintäkterna ökade med 37% till 152 Mkr och driftnettot ökade med 49% till 105 Mkr. Ökningarna beror främst på ett allt större fastighetsbestånd, som per balansdagen uppgick till 5,5 miljarder kronor, en ökning som skett dels via förvärv, dels via färdigställd byggnation. 

Förvärven under och efter perioden är främst kommersiella fastigheter som på kort sikt innebär att andelen bostäder stannar runt 30% av fastighetsportföljen. Vi har tecknat avtal om förvärv av 6 fastigheter i Varberg som vi tillträder i mitten av april vilket innebär att vi tar ett första kliv in på en ny marknad för Nivika, Västkusten. Ett område som för Nivika omfattar Helsingborg i söder till Göteborg i norr med E6:an som pulsåder mellan orterna. En marknad med expansivt näringsliv och en stadig befolkningstillväxt.

Under perioden har Nivika tillträtt 48 nybyggda lägenheter i Växjö och 123 nybyggda lägenheter i Jönköping. Kommande halvår färdigställs ytterligare 300 lägenheter i Jönköping och Nivikas projektportfölj består till 85% av bostäder vilket gör att målet på 60% bostäder i portföljen år 2024 fortsatt är nåbart och relevant.

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

   

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april kl. 08.30 CET

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.