Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

Publiserad: 26 Apr, 2019 | av Joakim Dicker

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - februari 2019

September - februari

- Hyresintäkterna ökade med 37 % till 92 mkr (67)

- Driftöverskottet ökade med 30 % till 61 mkr (47)

- Förvaltningsresultatet ökade med 25 % till 36 mkr (29)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 136 mkr (223)

- Periodens resultat uppgick till 162 mkr (198)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 37% under första halvåret jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 25%. Det stigande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till knappt 3,2 miljarder kronor mot 2,8 miljarder vid ingången av året.

Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under det senaste året vilket medfört ett ökat antal fastigheter och hyresgäster. Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, industrin går på högvarv och efterfrågan på bostäder är stor med fortsatt hög inflyttning till samtliga orter.

För att säkerställa och bibehålla den höga standard vi har på vårt fastighetsbestånd har vi under det gångna halvåret byggt upp en ny förvaltningsorganisation för att förvalta helt i egen regi och därmed också tillfört ytterligare kompetens inom energi- och miljöteknik samt tekniskt underhåll.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi pågående detaljplaner på omkring 1.800 lägenheter samt ett tiotal industri- och bostadsprojekt.

Det har varit ett händelserikt år hittills och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. Framgent ser jag att vi kommer att fortsätta investera i vårt befintliga bestånd, fortsatt nyproduktion med färdigtecknade kundkontrakt och fortsätta med planerade förvärv med hög avkastning och starkt kassaflöde. I rådande marknad genererar nyproduktion i egen regi den bästa direktavkastningen. Vid förändrat marknadsläge kan vi snabbt lägga om vår strategi utan kostnad då vi inte har någon egen entreprenadverksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april kl. 18.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 210.800 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och