Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

Publiserad: 09 Jul, 2020 | av Joakim Dicker

 Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2019 - maj 2020

September 2019 - maj 2020

- Hyresintäkterna ökade med 35 % till 191 Mkr (142)

- Driftöverskottet ökade med 34 % till 127 Mkr (95)

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 152 Mkr (140)

- Periodens resultat uppgick till 185 Mkr (178)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Även för tredje kvartalet 2019/20 levererar Nivika ett stabilt resultat. På nio månader ökade hyresintäkterna med 35 procent jämfört med samma period föregående år och driftöverskottet ökade med 34 procent, ökningen är framför allt driven av ett större fastighetsbestånd.

Fastighetsvärdet på Nivikas fastighetsportfölj uppgår vid periodens slut till 4,9 miljarder kronor.

Nivika fortsätter sin tillväxt och pågående byggnation fortgår enligt plan, i nuläget har vi ingen påverkan i våra pågående projekt av Covid-19.

Omvärlden har de senaste månaderna påverkats av Coronapandemin, så har även Nivika. Vad detta kommer ge bolaget för ekonomiska effekter, är fortsatt svårt att bedömda på grund av osäkerheten kring den situation som råder. Nivika har en väldiversifierad fastighetsportfölj med ett stort antal hyresgäster med verksamhet av olika storlekar och i olika branscher. Huvuddelen av våra hyresgäster har än så länge klarat sig bra. Portföljen består till drygt 30% av bostäder, 35% industri och lager, 13 % kontor, 8% samhällsfastigheter, 8% handel samt 3% hotell och restaurang. Nivika har stabila hyresintäkter och har ett bra och långsiktigt samarbete med våra banker vilket borgar för stabilitet även i dessa oroliga tider.

Rapporter

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april kl. 17.45 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 29 februari 2020 uppgick fastighetsbeståndet till 237 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 3,9 miljarder kronor.