Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Publiserad: 10 Sep, 2020 | av Joakim Dicker

Nivika fastställer nya mål och påbörjar förberedelser för en börsintroduktion 2022

Nivika Fastigheter AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö. Nivika har på fyra år ökat värdet på koncernens fastighetsbestånd från SEK 1,6 miljarder till SEK 4,9 miljarder (per 31 maj). Nivikas ambition är att fortsätta växa med bibehållet geografiskt fokus på Småland. Som ett led i det fortsatta tillväxtarbetet har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2024.

De nya målsättningarna innebär att fastighetsportföljens värde år 2024 ska uppgå till SEK 10 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder. Utöver detta har Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022.

Niclas Bergman, VD för Nivika kommenterar
”- Nivikas fokus på kassaflöde i kombination med projektutveckling av hyresbostäder och kommersiella fastigheter för egen långsiktig förvaltning skapar goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. Vi har en stor projektportfölj som säkerställer detta, och som till stor del innehåller bostadsprojekt.

Det långsiktiga perspektivet är också grunden till Nivikas inriktning mot en hållbar och miljöcertifierad byggnation. Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Nivika och utöka fastighetsportföljen i samma takt som vi gjort de senaste åren.”

Finanspolicyn oförändrad
Styrelsen har också valt att behålla befintliga nyckeltal i finanspolicyn

  • Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent, där finansieringskällorna ska vara en balans av lån i bank och obligationslån
  • Soliditeten ska uppgå till minst 25 procent
  • Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,75

Nivika förstärker organisationen

I takt med att Nivika utökar beståndet på sina fokusorter och även intensifierar sitt hållbarhetsarbete har styrelse och ledningsgrupp förstärkts. Thomas Lindster, med lång erfarenhet av kapitalanskaffning och tidigare kontorschef i Danske Bank, är ny extern styrelseledamot. Ledningsgruppen har utökats med Johan Markusson som tillträder posten som fastighetschef i Växjö inom kort.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör,
telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september kl. 11.00 CET.