KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022-02-03


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NIVIKA FASTIGHETER AB

Nivika Fastigheter AB (publ) hÄller ÄrsstÀmma torsdagen den 3 februari 2022 klockan 16.00 pÄ Gummifabriken, JönköpingsvÀgen 15 i VÀrnamo. Inregistreringen till stÀmman börjar klockan 15.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stÀmman ska

dels vara införd som aktieÀgare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 26 januari 2022,
dels anmÀla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 28 januari 2022.

AnmĂ€lan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget pĂ„ adress Nivika Fastigheter AB, ӁrsstĂ€mma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon 08-402 91 33 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, pĂ„ bolagets webbplats, www.nivika.se, eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmĂ€lan vĂ€nligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmĂ€lan av bitrĂ€den gĂ€ller anmĂ€lningsförfarande enligt ovan. En aktieĂ€gare som utövar sin röstrĂ€tt genom poströstning behöver inte sĂ€rskilt anmĂ€la sitt deltagande i stĂ€mman, se nedan under poströstning. Se ocksĂ„ nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Om du som Àr anmÀld till stÀmman upplever sjukdomssymptom sÄsom förkylning, hosta halsont eller feber, önskar bolaget att du avstÄr frÄn att nÀrvara pÄ plats och istÀllet utövar din röstrÀtt genom att poströsta. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Bolaget följer myndigheters rÄd och föreskrifter och kan vid behov komma att uppdatera informationen inför stÀmman och ber dÀrför alla som avser att delta pÄ stÀmman att hÄlla sig uppdaterade via bolagets webbplats, www.nivika.se.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som lÄtit förvaltarregistrera sina aktier mÄste, för att ha rÀtt att delta i stÀmman, genom förvaltares försorg lÄta registrera aktierna i eget namn, sÄ att vederbörande Àr registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 januari 2022. SÄdan registrering kan vara tillfÀllig.

 

POSTRÖSTNING

AktieÀgare kan utöva sin röstrÀtt vid stÀmman genom poströstning. Vid poströstning ska ett sÀrskilt formulÀr anvÀndas, vilket finns tillgÀngligt pÄ bolagets webbplats, www.nivika.se. PoströstningsformulÀret kan ocksÄ erhÄllas hos bolaget eller genom kontakt med Euroclear Sweden AB pÄ kontaktuppgifter enligt ovan. För de beslutspunkter pÄ dagordningen dÀr styrelsen eller valberedningen har lÀmnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgÄr i poströstningsformulÀret. Det gÄr ocksÄ att avstÄ frÄn att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast fredagen den 28 januari 2022. AnmÀlan till stÀmman behöver inte ske sÀrskilt dÄ poströstningsformulÀret ocksÄ gÀller som anmÀlan. AktieÀgare som Àr fysiska personer kan Àven avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy. SÄdana elektroniska röster mÄste avges senast fredagen den 28 januari 2022.

Komplett formulĂ€r, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till Nivika Fastigheter AB, ӁrsstĂ€mma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieĂ€garen Ă€r en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bilĂ€ggas formulĂ€ret. Detsamma gĂ€ller om aktieĂ€garen poströstar genom ombud.

AktieÀgaren fÄr inte förse poströsten med sÀrskilda instruktioner eller villkor. Om sÄ sker Àr hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgÄr av poströstningsformulÀret.

 

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte Àr personligen nÀrvarande vid stÀmman fÄr utöva sin rÀtt vid stÀmman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulÀr finns pÄ bolagets webbplats, www.nivika.se. FullmaktsformulÀret kan ocksÄ erhÄllas hos bolaget eller bestÀllas genom kontakt med Euroclear Sweden AB pÄ kontaktuppgifter enligt ovan. Om fullmakt utfÀrdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt fÄr inte vara Àldre Àn ett Är om det inte anges lÀngre giltighetstid i fullmakten, dock lÀngst fem Är. För att underlÀtta inpasseringen vid stÀmman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stÀmman.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stĂ€mman
 2. Val av ordförande vid stÀmman
 3. UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd
 4. GodkÀnnande av dagordning
 5. Val av en eller tvÄ justerare
 6. Prövning av om stÀmman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av den verkstÀllande direktören
 8. FramlÀggande av Ärsredovisningen och revisionsberÀttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberÀttelsen
 9. Beslut om:
  1. faststÀllande av resultatrÀkningen och balansrÀkningen samt koncernresultatrÀkningen och koncernbalansrÀkningen,
  2. disposition av bolagets resultat enligt den faststÀllda balansrÀkningen, och
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkstÀllande direktören för rÀkenskapsÄret 2020/2021
 10. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer
 11. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om godkÀnnande av ersÀttningsrapport
 15. Beslut om emissionsbemyndigande
 16. StÀmmans avslutande

 

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen inför ÄrsstÀmman 2022 bestÄr av följande ledamöter: Victoria Skoglund, utsedd av Niclas Bergman och Viktoria Bergman med bolag VÀrnanÀs (valberedningens ordförande); Jörgen Olsson, utsedd av HÄkan Eriksson med bolag Skandinavkonsult; Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl med bolag Santhe Dahl Invest och Bo Sandberg, utsedd av Benny Holmgren med bolag i Holmgren Group samt dÀrutöver Elisabeth Norman, Nivikas styrelseordförande, som adjungerad ledamot utan röstrÀtt.

Valberedningen föreslÄr följande inför stÀmman:

Val av ordförande vid stÀmman (punkt 2)

Valberedningen föreslÄr att advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som valberedningen istÀllet anvisar som ordförande vid stÀmman.

 

Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer (punkt 10)
Valberedningen föreslÄr att styrelsen, för tiden till slutet av nÀsta ÄrsstÀmma, oförÀndrat ska bestÄ av sju stÀmmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslÄr att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

 

Beslut om arvode till styrelsens ledamöter och revisor (punkt 11)

Valberedningen föreslÄr att arvode ska utgÄ för tiden till slutet av nÀsta ÄrsstÀmma, med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till övriga stÀmmovalda ledamöter. Arvode ska dock ej utgÄ till ledamot som Àr anstÀlld av bolaget.

Arvode till revisor ska utgÄ enligt godkÀnd rÀkning.

 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslÄr omval av styrelseledamöterna Elisabeth Norman, HÄkan Eriksson, Benny Holmgren, Viktoria Bergman, Santhe Dahl, Thomas Lindster och Anna Carendi. Till styrelseordförande föreslÄs omval av Elisabeth Norman.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgÀnglig pÄ bolagets webbplats www.nivika.se.

 

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslÄr omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor.

Valberedningens förslag överensstÀmmer med revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremÄl för pÄverkan frÄn tredje part eller varit tvingat av nÄgra avtalsvillkor som begrÀnsat valfriheten i revisorsvalet.

Ernst & Young AB har lÄtit meddela att, för det fall valberedningens förslag till revisor ocksÄ blir stÀmmans val, auktoriserade revisorn Jonas Svensson kommer att utses som huvudansvarig för revisionen.

 

STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG

Disposition av bolagets resultat enligt den faststÀllda balansrÀkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslÄr att ingen utdelning lÀmnas för verksamhetsÄret 2020/2021 utan att resultatet disponeras sÄ att i ny rÀkning överförs 883 964 387 kronor. SkÀlet för styrelsens förslag Àr att bolagets tillvÀxt bör prioriteras framför utdelning till aktieÀgarna. Bolagets fria egna kapital anvÀnds pÄ ett, enligt styrelsens mening, mer ÀndamÄlsenligt sÀtt genom att Äterinvesteras i verksamheten för att pÄ sÄ vis skapa förutsÀttningar för att nÄ de uppsatta tillvÀxtmÄlen.

 

Beslut om godkÀnnande av ersÀttningsrapport (punkt 14)

Styrelsen föreslÄr att stÀmman beslutar om godkÀnnande av styrelsens ersÀttningsrapport över ersÀttningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

 

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslÄr att stÀmman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nÀstkommande ÄrsstÀmma, vid ett eller flera tillfÀllen, med eller utan avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestÄende aktier i Bolaget.

Bemyndigandet ska Àven innefatta rÀtt att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner (med eller utan vederlag) och/eller konvertibler med bestÀmmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt ska ske pÄ marknadsmÀssiga villkor.

SkÀlet till förslaget och möjligheten till avvikelse frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att medge flexibilitet i samband med eventuella förvÀrv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rÀtt att besluta om de mindre Àndringar i bolagsstÀmmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller pÄ grund av andra formella krav.

 

MAJORITETESKRAV

Beslut enligt punkt 15 (emissionsbemyndigande) Àr giltigt endast om det har bitrÀtts av aktieÀgare med minst tvÄ tredjedelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de aktier som Àr företrÀdda vid stÀmman.

 

HANDLINGAR
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgÀngliga hos bolaget i VÀrnamo samt pÄ bolagets webbplats www.nivika.se senast frÄn och med den 13 januari 2022. Redovisningshandlingar och revisionsberÀttelse för 2020/2021 finns sedan den 22 november 2021 pÄ webbplatsen. Samtliga handlingar skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieÀgare som begÀr det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgÀngliga pÄ stÀmman.

 

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfÀrdandet av kallelsen Àr 56 430 870 aktier vilket motsvarar totalt 280 394 070 röster.

 

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkstÀllande direktören ska, om nÄgon aktieÀgare begÀr det och styrelsen anser att det kan ske utan vÀsentlig skada för bolaget, vid stÀmman lÀmna upplysningar om förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av ett Àrende pÄ dagordningen, förhÄllanden som kan inverka pÄ bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhÄllande till annat koncernföretag.

AktieĂ€gare som vill skicka in frĂ„gor i förvĂ€g kan göra det med post till Kristina Karlsson med adressen Nivika Fastigheter AB, Att: ӁrsstĂ€mma”, RingvĂ€gen 38, 331 32 VĂ€rnamo eller med e-post till adressen kristina@nivika.se.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vÀnligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________

VĂ€rnamo i december 2021

Nivika Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

 


Fullmakt

PostomröstingsformulÀr

Valberedningens beslutsförslag och motiverade yttrande

Årsredovising 2020-2021

ErsÀttningsrapport 2020-2021

Revisorsyttrande ersÀttning ledandebefattningshavare