Extra Bolagsstämma 2021-11-04


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NIVIKA FASTIGHETER AB (PUBL)


Aktieägarna i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 november 2021.

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Nivikas styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand.

Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen före stämman. Dessa ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 och kommer att besvaras senast den 30 oktober 2021, se närmare nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2021, dels ha anmält sitt deltagande i bolagsstämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Nivika tillhanda senast den 3 november 2021. Observera att anmälan om deltagande i bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 29 oktober 2021 kommer att beaktas. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begära rösträttsregistrering. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstning

Nivikas styrelse har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Nivikas webbplats www.nivika.se. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo, eller med epost till viktor@nivika.se. Fullständigt formulär ska vara Nivika till handa senast den 3 november 2021.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Fullmakter m.m.

Aktieägare kan poströsta på bolagsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Nivikas webbplats www.nivika.se och kan beställas genom att kontakta Bolaget. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret och poströstningsformuläret.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande av stämman och val av ordförande och protokollförare vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en justeringsperson.
  4. Prövande av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) ändring av bolagsordning och (B) beslut om sammanläggning av aktier.
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande och protokollförare vid stämman (punkt 1)

Som ordförande och protokollförare vid stämman föreslås styrelsens ordförande Elisabeth Norman eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Den röstlängd som föreslås att bli godkänd av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en justeringsperson (punkt 3)

Styrelsen föreslår att advokat Mattias Friberg vid Hannes Snellman Advokatbyrå AB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar utses till justeringsperson vid bolagsstämman. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Beslut om sammanläggning av aktier genom (A) ändring av bolagsordning och (B) beslut om sammanläggning av aktier (punkt 6)
(A) Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman antar en ny bolagsordning, varigenom paragraf 5.1 ändras så att Bolagets lägsta antal aktier ska vara 30 000 000 och högst antalet aktier ska vara 120 000 000.

(B) Beslut om sammanläggning av aktier

För att erhålla ett mer ändamålsenligt antal aktier i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, en s.k. omvänd split, varigenom fem (5) befintliga aktier av vardera Bolagets aktieslag läggs samman till en (1) aktie av vardera Bolagets aktieslag. Avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 10 november 2021 eller sådan annan dag som styrelsen fastställer.

Beslutet får endast verkställas under förutsättning av att överenskommelse har träffats med en eller flera aktieägare om att denne eller de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars innehav av aktier av respektive aktieslag inte är jämnt delbart med fem (5) så många aktier att deras innehav av aktier av respektive aktieslag blir jämnt delbart med fem (5). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier på så sätt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare åtgärd behöver vidtas av Bolagets aktieägare.

Punkt 6(A) och 6(B) utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut av bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Rätt till upplysning

Aktieägare erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen och ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 per post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”Bolagsstämma”, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo, eller via e-post: viktor@nivika.se, med angivande av ”Bolagsstämma”. Upplysningarna kommer att lämnas på Nivikas webbplats www.nivika.se senast den 30 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Förslag till beslut enligt punkt 6 ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nivika.se, samt på Bolagets kontor med adress Nivika Fastigheter AB (publ), Ringvägen 38, 331 32 Värnamo, senast två veckor före stämman och sändas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Anmälan om deltagande och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier