Extra Bolagsstämma 2021-11-04


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NIVIKA FASTIGHETER AB (PUBL)


AktieĂ€garna i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) kallas hĂ€rmed till extra bolagsstĂ€mma den 4 november 2021.

Som en försiktighetsÄtgÀrd med anledning av covid-19-pandemin och med hÀnsyn till vÄra aktieÀgare och medarbetare, har Nivikas styrelse beslutat att stÀmman ska genomföras utan fysisk nÀrvaro av aktieÀgare, ombud eller utomstÄende och att aktieÀgarna ska ha möjlighet att utöva sin röstrÀtt endast genom poströstning pÄ förhand.

AktieÀgarna kommer att ha möjlighet att stÀlla frÄgor skriftligen före stÀmman. Dessa ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 och kommer att besvaras senast den 30 oktober 2021, se nÀrmare nedan.

AnmÀlan m.m.

AktieÀgare som önskar delta vid bolagsstÀmman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2021, dels ha anmÀlt sitt deltagande i bolagsstÀmman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan sÄ att poströsten Àr Nivika tillhanda senast den 3 november 2021. Observera att anmÀlan om deltagande i bolagsstÀmman enbart kan göras genom poströstning.

AktieÀgare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depÄ) genom bank eller annan förvaltare mÄste begÀra att tillfÀlligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (sÄ kallad röstrÀttsregistrering) för att fÄ delta i stÀmman. RöstrÀttsregistrering som gjorts senast den 29 oktober 2021 kommer att beaktas. AktieÀgaren mÄste dÀrför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begÀra röstrÀttsregistrering. SÄdan registrering kan vara tillfÀllig.

Poströstning

Nivikas styrelse har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfĂ€lliga undantag för att underlĂ€tta genomförandet av bolags- och föreningsstĂ€mmor, beslutat att aktieĂ€garna ska kunna utöva sin röstrĂ€tt endast genom poströstning. För poströstningen ska ett sĂ€rskilt formulĂ€r anvĂ€ndas. FormulĂ€ret för poströstning kommer att finnas tillgĂ€ngligt pĂ„ Nivikas webbplats www.nivika.se. Ifyllt och undertecknat formulĂ€r för poströstning skickas med post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”BolagsstĂ€mma”, RingvĂ€gen 38, 331 32 VĂ€rnamo, eller med epost till viktor@nivika.se. FullstĂ€ndigt formulĂ€r ska vara Nivika till handa senast den 3 november 2021.

AktieÀgaren fÄr inte förse poströsten med sÀrskilda instruktioner eller villkor. Om sÄ sker Àr hela poströsten ogiltig.

Fullmakter m.m.

AktieÀgare kan poströsta pÄ bolagsstÀmman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieÀgaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformulÀret. FullmaktsformulÀr kommer att finnas tillgÀngligt pÄ Nivikas webbplats www.nivika.se och kan bestÀllas genom att kontakta Bolaget. Om aktieÀgaren Àr en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformulÀret och poströstningsformulÀret.

Förslag till dagordning
  1. Öppnande av stĂ€mman och val av ordförande och protokollförare vid stĂ€mman.
  2. UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd.
  3. Val av en justeringsperson.
  4. Prövande av om extra bolagsstÀmman blivit behörigen sammankallad.
  5. GodkÀnnande av dagordning.
  6. Beslut om sammanlÀggning av aktier genom (A) Àndring av bolagsordning och (B) beslut om sammanlÀggning av aktier.
  7. StÀmmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande och protokollförare vid stÀmman (punkt 1)

Som ordförande och protokollförare vid stÀmman föreslÄs styrelsens ordförande Elisabeth Norman eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd (punkt 2)

Den röstlÀngd som föreslÄs att bli godkÀnd av bolagsstÀmman Àr den röstlÀngd som upprÀttats av Bolaget, baserat pÄ bolagsstÀmmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en justeringsperson (punkt 3)

Styrelsen föreslÄr att advokat Mattias Friberg vid Hannes Snellman AdvokatbyrÄ AB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istÀllet anvisar utses till justeringsperson vid bolagsstÀmman. Justeringspersonens uppdrag innefattar Àven att kontrollera röstlÀngden och att inkomna förhandsröster blir rÀtt Ätergivna i stÀmmoprotokollet.

Beslut om sammanlÀggning av aktier genom (A) Àndring av bolagsordning och (B) beslut om sammanlÀggning av aktier (punkt 6)
(A) Beslut om Àndring av bolagsordning

Styrelsen föreslÄr att bolagsstÀmman antar en ny bolagsordning, varigenom paragraf 5.1 Àndras sÄ att Bolagets lÀgsta antal aktier ska vara 30 000 000 och högst antalet aktier ska vara 120 000 000.

(B) Beslut om sammanlÀggning av aktier

För att erhÄlla ett mer ÀndamÄlsenligt antal aktier i Bolaget föreslÄr styrelsen att bolagsstÀmman beslutar att genomföra en sammanlÀggning av aktier, en s.k. omvÀnd split, varigenom fem (5) befintliga aktier av vardera Bolagets aktieslag lÀggs samman till en (1) aktie av vardera Bolagets aktieslag. AvstÀmningsdag för sammanlÀggningen ska vara den 10 november 2021 eller sÄdan annan dag som styrelsen faststÀller.

Beslutet fÄr endast verkstÀllas under förutsÀttning av att överenskommelse har trÀffats med en eller flera aktieÀgare om att denne eller de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahÄlla sÄdana aktieÀgare vars innehav av aktier av respektive aktieslag inte Àr jÀmnt delbart med fem (5) sÄ mÄnga aktier att deras innehav av aktier av respektive aktieslag blir jÀmnt delbart med fem (5). Utbyte av aktier samt tillskjutande av aktier pÄ sÄ sÀtt som anges ovan kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att ytterligare ÄtgÀrd behöver vidtas av Bolagets aktieÀgare.

Punkt 6(A) och 6(B) utgör ett sammantaget förslag. För giltigt beslut av bolagsstÀmman i enlighet med styrelsens förslag, erfordras att beslutet bitrÀds av minst tvÄ tredjedelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de aktier som Àr företrÀdda vid bolagstÀmman.

RĂ€tt till upplysning

AktieĂ€gare erinras om rĂ€tten att erhĂ„lla upplysningar frĂ„n styrelsen och den verkstĂ€llande direktören, om styrelsen anser att det kan ske utan vĂ€sentlig skada för Bolaget, om förhĂ„llanden som kan inverka pĂ„ bedömningen av ett Ă€rende pĂ„ dagordningen. BegĂ€ran om sĂ„dana upplysningar ska lĂ€mnas skriftligen och ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 per post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”BolagsstĂ€mma”, RingvĂ€gen 38, 331 32 VĂ€rnamo, eller via e-post: viktor@nivika.se, med angivande av ”BolagsstĂ€mma”. Upplysningarna kommer att lĂ€mnas pĂ„ Nivikas webbplats www.nivika.se senast den 30 oktober 2021. Upplysningarna skickas Ă€ven till den aktieĂ€gare som begĂ€rt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

Förslag till beslut enligt punkt 6 ovan kommer att hÄllas tillgÀngliga pÄ Bolagets webbplats, www.nivika.se, samt pÄ Bolagets kontor med adress Nivika Fastigheter AB (publ), RingvÀgen 38, 331 32 VÀrnamo, senast tvÄ veckor före stÀmman och sÀndas till de aktieÀgare som sÄ önskar och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf


Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Anmälan om deltagande och formulär för poströstning

Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 4 november 2021 - Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier