2023-10-26

Kommuniké från Nivika Fastigheters extra bolagsstämma den 26 oktober 2023

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. Nivika Fastigheter AB (publ) höll under torsdagen den 26 oktober 2023 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Beslut om antal styrelseledamöter

Stämma beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta (8) stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Oscar Welandson till ny ordinarie styrelseledamot i bolaget.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier enligt i huvudsak följande.

Företrädesemissionen utgöras av en emission om högst 17 978 547 B-aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 8 989 273,50 kronor. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier pro rata i förhållande till det antal aktier de äger i bolaget, oavsett aktieslag. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) B-aktier.

Teckningskursen per aktie är 28,40 kronor. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 14 november 2023. Teckning av aktier ska ske från och med den 16 november 2023 till och med den 30 november 2023. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter). Betalning för aktier tecknade utan teckningsrätter ska erläggas senast fem bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota).

Beslut om antagande av reviderad valberedningsinstruktion

Stämman beslutande, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad valberedningsinstruktion. Den reviderade valberedningsinstruktionen innebär att valberedningen nu ska utgöras av representanter för de till röstetalet fem största aktieägarna i bolaget. Därutöver motsvarar den på stämman antagna valberedningsinstruktionen den tidigare gällande valberedningsinstruktionen, som antogs på extra bolagsstämma den 30 juni 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Läs mer på www.nivika.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Nivika Fastigheter AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Nivika Fastigheter AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget har inte lämnat, och kommer inte lämna, något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129), såsom den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse (”Föreskriften”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar uteslutande för Nivika Fastigheter AB (publ):s räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB är inte ansvariga gentemot någon annan än Nivika Fastigheter AB (publ) för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Nivika Fastigheter AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Nivika Fastigheter AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Nivika Fastigheter AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.