2022-04-28

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar Delårsrapport september 2021 – februari 2022

September 2021 – februari 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 61% till 245 Mkr (152)

andra kvartalet ökade hyresintäkterna med 69% till 133 Mkr (79)

  • Driftnettot ökade med 51% till 160 Mkr (105)

ökningen för andra kvartalet uppgick till 56%, 83 Mkr (53)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 73 Mkr (40)

för andra kvartalet 37 Mkr (22)

  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 393 Mkr (259)

för andra kvartalet 112 Mkr (210)

  • Periodens totalresultat uppgick till 391 Mkr (245)

resultatet för andra kvartalet uppgick till 129 Mkr (201)

  • Justerat resultat per aktie 9,1 kr (7,0)

totalresultat per aktie för kvartal två 2,99 kr (5,72)

  • Långsiktigt substansvärde per aktie 81,30 kr (65,80)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Under andra kvartalet 2021/22 bibehöll Nivika sin höga tillväxttakt med förvärv och projektutveckling trots en turbulent omvärld. Totalt har ett tiotal fastigheter förvärvats under perioden och tillfört 29 000 m2 och 29 miljoner kronor i hyresvärde till portföljen.

Fastighetsportföljen uppgår per sista februari 2022 till 9,3 miljarder kronor, en ökning under kvartalet med 675 miljoner kronor. Antalet förvaltade bostäder är per bokslutsdag drygt 1 800 stycken och kommersiella kontrakt drygt 550 stycken. Bostäderna ger beståndet en långsiktig trygghet och de kommersiella fastigheterna genererar ett starkt kassaflöde för fortsatt utveckling av projekt. Projektportföljen, med ett potentiellt fastighetsvärde på cirka10 miljarder kronor, innehåller vid periodslutet byggrätter för 2 800 bostäder och 200 000 m2 kommersiella lokaler.

Som en följd av det förändrade geopolitiska läget har Nivika extra fokus på makroeffekterna, främst gällande räntor, inflation och kostnadsutveckling för kommande projekt. Vi har en trygghet i Nivikas affärsmodell där goda kassaflöden från förvaltningsfastigheter utgör basen och en fin egenägd projektportfölj där vi själva kan styra utvecklingstakten.

Pressmeddelande_Nivika Delårsrapport Q2_2022-02-28

Nivika Delårsrapport 2022 Q2