2021-11-22

Nivika Fastigheter AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020/2021

Nivikas årsredovisning för 2020/2021 finns nu tillgänglig på hemsidan, www.nivika.se.

Resultat för året 2020/21 ligger i linje med förväntningarna där hyresintäkterna ökade med
26 procent jämfört med föregående år. Årets intäktsökning beror på färdigställande av egenutvecklade
projekt och intäktshöjande investeringar samt inte minst förvärv. Driftöverskottet
som ökat med 33 procent är framför allt drivet av ett större fastighetsbestånd. Värdet på
Nivikas fastighetsportfölj uppgick vid årets slut till 6,9 miljarder kronor (5,1).

Året har varit förvärvsaktivt med förvärv av totalt 38 fastigheter, varav en stor andel förvärv
har skett på Västkusten som är det nyaste marknadsområdet för Nivika, en expansiv region
med stark tillväxt.

Nivika har under året färdigställt nästan 400 hyresrätter i Jönköping, samtliga är uthyrda, och
80 hyresrätter i Växjö. Nivika har även startat upp två större byggnationer, Nivika Center i
Växjö och Sadelmakaren i Värnamo. Båda dessa projekt innehåller hyresrätter och byggs enligt
Miljöbyggnad Silver.

Nivika har i juni 2021 utökat antalet aktieägare via en riktad nyemission om ca 300 miljoner
kronor och har även den 16 november 2021 tillkännagett att bolaget avser att notera sina
B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november kl. 14.00 CET.

Pressmeddelande Nivika Årsredovisning 2020-21