2021-12-30

Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), i sin roll som stabiliseringsagent, meddelar att övertilldelningsoptionen utnyttjats avseende 1 739 335 B-aktier i Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika" eller ”Bolaget”). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Som offentliggjordes den 3 december 2021 i samband med nyemissionen av B-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) har Danske Bank haft möjligheten att genomföra stabiliseringsåtgärder i egenskap av stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagenten”). Danske Bank har, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, kunnat genomföra transaktioner för att stabilisera, upprätthålla eller i övrigt påverka kursen för Bolagets B-aktier i upp till 30 dagar efter första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten har kunnat övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på B-aktierna på en högre nivå än som i annat fall hade kunnat vara rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på alla typer av aktiemarknader, OTC-marknaden eller på andra sätt.

Danske Bank har dock inte haft någon skyldighet att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det har därför inte funnits någon garanti att dessa åtgärder skulle genomföras. Inga transaktioner har genomförts till ett pris som varit högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 85,50 SEK per B-aktie.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget, som tidigare offentliggjorts, åtagit sig att emittera ytterligare upp till 1754385 B-aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen har kunnat utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende teckning av 1 739 335 nya B-aktier har utnyttjats. Teckningskursen är 85,50 SEK för varje ny B-aktie. Nivika kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 149 MSEK före transaktionskostnader, vilket medför att Nivika genom Erbjudandet tillförs totalt cirka 1 149 MSEK före transaktionskostnader. Efter registreringen av de nya B-aktierna som emitteras inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer det totala antalet aktier i Nivika att uppgå till 58 170 205, fördelat på 24 884 800 A-aktier och 33 285 405 B-aktier, och det totala antalet röster kommer att uppgå till 282 133 405[1]. Samtliga B-aktier som Stabiliseringsagenten lånat av en existerande aktieägare i syfte att täcka övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer att återlämnas inom kort.

Danske Bank har, i egenskap av Stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsåtgärder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan.

Kontaktperson på Danske Bank är Carl-Johan Sjunnesson (tel: +44 20 7410 8000).

+--------------------+----------------------------------------+
|Stabiliseringsinformation |
+--------------------+----------------------------------------+
|Emittent: |Nivika Fastigheter AB (publ) |
+--------------------+----------------------------------------+
|Instrument: |B-aktier (ISIN: SE0017083272) |
+--------------------+----------------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |13 450 291 B-aktier (inklusive 1 754 385|
| |B-aktier genom Övertilldelningsoptionen)|
+--------------------+----------------------------------------+
|Erbjudandepris: |85,50 SEK |
+--------------------+----------------------------------------+
|Marknad: |Nasdaq Stockholm |
+--------------------+----------------------------------------+
|Ticker: |NIVI B |
+--------------------+----------------------------------------+
|Stabiliseringsagent:|Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial|
+--------------------+----------------------------------------+

Inga stabiliseringsåtgärder genomfördes sedan pressmeddelandet den 22 december 2021.

Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under hela stabiliseringsperioden i enlighet med detta pressmeddelande samt pressmeddelandet den 22 december 2021. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har genomförts på Nasdaq Stockholm och inga stabiliseringsåtgärder har genomförts på andra datum än de som anges nedan.

[image]

Meddelande om utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod_21-12-30