2023-04-28

Nivika meddelar resultat från skriftliga förfaranden avseende sina seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2020/2023 samt 2021/2024

Värnamo den 28 april 2023

Nivika Fastigheter AB (”Nivika” eller "Bolaget") erhåller obligationsinnehavarnas godkännande för villkorsändringar i enlighet med förslagen i de skriftliga förfarandena som inleddes den 30 mars 2023 avseende Bolagets (i) seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0014855763) med ett utestående nominellt belopp om 600 MSEK (”2023 Obligationerna”) och sitt (ii) seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2021/2024 (ISIN: SE0015949631) med ett utestående nominellt belopp om 650 MSEK (”2024 Obligationerna”), tillsammans ”Obligationerna”. Meddelandet om de skriftliga förfarandena inklusive de föreslagna villkorsändringarna är tillgängliga på Bolagets hemsida.

Ett tillräckligt antal innehavare av 2023 Obligationerna samt ett tillräckligt antal av innehavare av 2024 Obligationerna deltog i respektive skriftligt förfarande för att uppnå beslutsförhet, och en erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna i 2023 Obligationerna respektive 2024 Obligationerna röstade för att godkänna de föreslagna ändringarna i villkoren för respektive Obligation. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat de skriftliga förfarandena.

Villkoren för respektive Obligation gäller i ändrad lydelse (de ”Ändrade Villkoren”) från och med att Nivika erhåller godkännande av en extra bolagsstämma avseende fullföljande av den riktade nyemissionen om 750 MSEK som genomfördes den 27 mars 2023. Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 2 maj 2023 och det kommer därefter meddelas om de Ändrade Villkoren trätt i kraft. Utbetalning av ersättning (consent fee) kommer att ske inom tio (10) bankdagar från det att de Ändrade Villkoren trätt i kraft i enlighet med vad som anges i respektive meddelande om skriftligt förfarande.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat finansiella rådgivare i samband med de Skriftliga Förfarandena. Cederquist har agerat legal rådgivare i samband med de Skriftliga Förfarandena.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april kl. 15.30 CEST.

2023-04-28_Press release re results of Written Procedure