2019-10-29

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2018 - augusti 2019

September - augusti · Hyresintäkterna ökade med 41 % till 191 mkr (135) · Driftöverskottet ökade med 34 % till 129 mkr (96) · Förvaltningsresultatet ökade med 16 % till 68 mkr (58) · Värdeförändring fastigheter uppgick till 185 mkr (254) · Periodens resultat uppgick till 172 mkr (238)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 41% under perioden jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 16%. Det ökande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor mot 2,8 miljarder vid ingången av året. Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under det senaste året vilket medfört ett ökat antal fastigheter och hyresgäster.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, både Jönköping, Värnamo och Växjö har en fortsatt hög inflyttning och därmed bibehålls en stor efterfrågan på bostäder. Bolagets fastigheter har generellt en fortsatt hög uthyrningsgrad och låga vakanser.

Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

För att säkerställa och bibehålla den höga standard vi har på våra projekt har vi under den gångna perioden anställt en projektchef som kommer ansvara för våra om-, till- och nybyggnationer. Målet är att långsiktigt säkerställa vår expansion och skapa värdetillväxt. Nivika spekulerar inte i nybyggnation utan byggstart sker när hyresavtal är tecknat eller för bostäder när efterfrågan föreligger.

Vi arbetar kontinuerligt med framtida detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi ett tiotal industri- och byggprojekt igång samt pågående detaljplaner och bostadsprojekt på ca 2 000 lägenheter.

Även året 2018/2019 har varit ett händelserikt år och jag ser fram emot fortsatt hög aktivitet. För kommande perioder ser jag att vi kommer att fortsatt investera i vårt befintliga bestånd, i nyproduktion med färdigtecknade kundkontrakt och i framtida planerade förvärv med hög avkastning och starkt kassaflöde. I rådande marknad genererar nyproduktion i egen regi den bästa direktavkastningen. Vid förändrat marknadsläge kan vi snabbt lägga om vår strategi utan kostnad då vi inte har någon egen entreprenadverksamhet.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 16.00 CET

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 222.000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 3.5 miljarder kronor. 

Bokslutskommunike_2019-Q4