2022-10-27

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2021 – augusti 2022

2022-10-27

September 2021 – augusti 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • De totala hyresintäkterna ökade med 61 % till 528 Mkr (327)

fjärde kvartalet ökade de med 57 % till 139 Mkr (88)

  • Driftnettot ökade med 50 % till 354 Mkr (236)

ökningen för fjärde kvartalet uppgick till 44 %, 100 Mkr (70)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 170 Mkr (91)

för fjärde kvartalet 44 Mkr (32)

  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 558 Mkr (378)

för fjärde kvartalet -57 Mkr (85)

  • Periodens resultat uppgick till 627 Mkr (363)

resultatet för fjärde kvartalet uppgick till -4 Mkr (73)

  • Totalresultat per aktie 11,68 kr (10,11)

totalresultat per aktie för kvartal fyra -0,08 kr (2,04)

  • Långsiktigt substansvärde per aktie 86,75 kr (70,26)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Det är utmanande tider i en turbulent omvärld, vi är mitt i en energikris med en inflation som närmar sig tvåsiffrigt, räntor som stiger och en förväntan om lågkonjunktur. Det är i dessa tider som vi behöver vara lyhörda och snabba att ställa om utifrån nya förutsättningar. Målsättningen att med småländsk klokskap och känsla för kvalitet utveckla och förvalta hus för generationer kvarstår.

Däremot så kommer en viss tidsförskjutning ske i projektportföljen. Pågående projekt är upphandlade till fastpris och löper på som planerat. Dessa tillför, under kommande år, totalt 60 miljoner kronor i hyresvärde i takt med färdigställande. Framtida projektportfölj är egenägd vilket gör att vi helt och hållet själva styr tidsplanerna för framtida projekt. Hur lång tidsförskjutningen blir beror på hur marknaden utvecklas.

Nivika är ett bolag med goda förutsättningar också framgent med en stabil grund i Småland med omnejd, trakter kända för sin företagsamhet och tillväxt, men vi behöver också vårda våra finansiella nyckeltal.

Nivikas hyresintäkter ökade med 61 procent till 528 miljoner kronor och vi levererar ett förvaltningsresultat om 170 miljoner kronor, en ökning på 87 procent jämfört med föregående år.

Fastighetsportföljen består till 90 procent av förvaltningsfastigheter, har en diversifierad hyresgästportfölj med långa kontraktstider och där 70 procent av hyresvärdet består av kommersiella kontrakt som följer konsumentprisindex.

Nivika har under alla år arbetat med en bred och flexibel finansiering där svenska affärsbanker är grunden. Relationerna till bankerna och dess representanter är många, långa, nära och goda, vilket är och har alltid varit en viktig förutsättning för Nivika.

Med tanke på rådande omvärldsläge, särskilt på obligationsmarknaden, arbetar vi med flera lösningar innebärande utökad bankfinansiering och enstaka avyttringar ur fastighetsportföljen för att skapa handlingsfrihet. Nästkommande obligationsförfall om 600 miljoner kronor är i september 2023.

Med avstamp i det lokala, med den lagkänsla och engagemang som finns i vår organisation, är jag övertygad om att vi står starkt rustade och ser möjligheterna att ytterligare stärka bolagets marknadsposition.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.30 CET

Nivika 2022_Q4

Pressmeddelande Nivika Dela rsrapport Q4 2022-08-31