2023-01-26

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september – november 2022

September – november 2022 · De totala hyresintäkterna ökade med 35 % till 151 Mkr (112) · Driftnettot ökade med 28 % till 98 Mkr (76) · Förvaltningsresultatet uppgick till 35 Mkr (36) · Värdeförändring fastigheter uppgick till -182 Mkr (281) · Periodens resultat uppgick till -138 Mkr (262) · Totalresultat per aktie -2,40 kr (7,06)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Kvartalets driftnetto uppgick till 98 miljoner kronor vilket är en ökning med 28 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökade resultatet är främst drivet av ett större fastighetsinnehav som per 30 november uppgick till 10,8 miljarder kronor. Periodens nettouthyrning var + 14 miljoner kronor, varav större delen avser ett nytt hyreskontrakt med DS Smith avseende en ny industribyggnad som skall uppföras i Värnamo med skyltläge intill E4:an.

Fastighetsportföljen utgörs till 90 procent av förvaltningsfastigheter med en stabil hyresgästbas och långa kontraktstider vilket ger ett tryggt kassaflöde i verksamheten. Marknadsvärde för förvaltnings-fastigheterna sjönk något per kvartalets utgång med anledning av högre avkastningskrav. Den största delen av värdeförändringarna stod bostadsfastigheter för givet antagande att hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen. För de kommersiella fastigheterna möter hyreshöjningarna i regel de höjda avkastningskraven.

Nivika har under alla år arbetat med en bred och flexibel finansiering där svenska affärsbanker är grunden och som på senare år har kompletterats med en mindre del obligationsfinansiering.

Vi har efter kvartalet avyttrat en fastighetsportfölj om sex kommersiella fastigheter, transaktionen gjordes i nivå med aktuell värdering och dessutom en enskild kommersiell fastighet som avyttrades 35 procent över värdering. Transaktionerna tillförde cirka 250 miljoner kronor i likviditet.

Även med de utmaningar som en volatil omvärld innebär, är jag övertygad om att vi står starkt rustade och ser möjligheterna att ytterligare stärka bolagets marknadsposition.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl. 08.30 CET.

Nivika 2023_Q1

Pressmeddelande Nivika Dela rsrapport Q1 2022-11-30 1