2023-09-25

Nivika begär delvis inlösen av utestående obligationer till ett belopp om 599 950 000 kr (ca 92 procent) avseende obligation 2021/2024 med ISIN: SE0015949631

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) ("Nivika") tillkännager härmed sin avsikt att utnyttja sin rätt att göra en frivillig förtida inlösen av Nivikas seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta 2021/2024 och med ISIN SE0015949631 ("Obligationen") till ett belopp om 599 950 000 kr (ca 92 procent) i enlighet med klausul 10.4 (Voluntary partial redemption (call option)) i villkoren för Obligationerna.

Datum för inlösen kommer att vara 12 oktober 2023 och inlösenbeloppet för varje Obligation kommer att vara det tillämpliga inlösensbeloppet (som är 100,5 procent at Obligationernas nominella belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösensbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen, den 5 oktober 2023.

  

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2023 kl. 15:30 CEST.

Pressmeddelande_notice of partial redemption_21-24 Bond_2023-09-25_1