2024-05-15

Nivika inleder återköp av egna aktier

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 februari 2024 har styrelsen för Nivika Fastigheter AB (publ) beslutat att påbörja återköpsprogram av egna aktier till ett belopp om upp till 50 miljoner kronor under perioden 16 maj till 31 december 2024.

På stämman bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Återköpsprogrammet ger ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur från tid till annan. Bland annat ges möjlighet att kunna överlåta aktier som likvid i samband med eventuella förvärv.

Återköp av egna aktier ska ombesörjas av en investmentbank eller finansiellt institut samt ske i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser i Nasdaqs regelverk för emittenter - Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

För information om genomförandet av återköp av egna aktier, se www.nasdaqomxnordic.com. Återköp av egna aktier kommer inte att offentliggöras separat, såvida inte tvingande regler avseende offentliggörande är tillämpliga.

Det totala antalet aktier i bolaget är 95 885 594, varav 24 884 800 är av serie A och 71 000 794 är av serie B.  Nivika innehar för närvarande inga egna stamaktier av serie A eller serie B.

Pressmeddelandet_Nivika inleder återköp av egna aktier_2024-05-15