2023-04-27

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2022 – februari 2023

  September 2022 – februari 2023 (siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) · De totala hyresintäkterna ökade med 24 % till 305 Mkr (245) · Driftnettot ökade med 21 % till 193 Mkr (160) · Förvaltningsresultatet uppgick till 56 Mkr (73) · Värdeförändring fastigheter uppgick till -244 Mkr (393) · Periodens resultat uppgick till -141 Mkr (391) · Totalresultat per aktie -2,45 kr (9,10)

2023-04-27

VD Niclas Bergman kommenterar:

Första halvårets driftnettoresultat uppgick till 193 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om 21 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökade resultatet drevs framförallt av ett större fastighetsinnehav. Nivikas fastighetsportfölj utgörs till nära 90 procent av förvaltningsfastigheter med en stabil hyresgästbas och långa kontraktstider. Hyresvärdet utgörs till 30 procent av bostäder och 70 procent av kommersiella fastigheter.

Efterfrågan är fortsatt god på de flesta av Nivikas marknader trots utmanade marknadsförutsättningar oro i omvärlden och på finansmarknaden. Nivikas nettouthyrning uppgick för perioden september till februari till +12,0 miljoner kronor. Uthyrningsgraden är fortsatt hög, 97 procent sett över hela beståndet, inklusive projektfastigheter.

Genom pågående konsolidering renodlar vi beståndet, och får en indikation på marknadsvärderingen av detta, samtidigt som likviderna stärker balansräkningen och skapar handlingsutrymme framåt. De transaktioner som är genomförda har gjorts i nivå med bokförda värden - såsom Helsingborgsportföljen som avyttrades i december - eller klart över bokförda värden, som avyttringen i Varberg i december samt avyttringen av en industritomt i Jönköping i mars 2023.

Under mars 2023 genomfördes en riktad nyemission av B-aktier som tillför bolaget cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen gjordes för att stärka balansräkningen och framför allt för att, med stöd av säkerställd bankfinansiering, egen kassa och eget kapital, lösa obligationslån med förfall under hösten 2023 och därmed även minska exponeringen mot obligationsmarknaden.

Nivika har pågående ny- och ombyggnationer, upphandlade till fastpris, som tillsammans kommer att tillföra ett hyresvärde om 90 miljoner kronor, varav nära 40 miljoner kronor tillkommer redan innan räkenskapsårets slut, den 31 augusti 2023.

Nivikas långsiktiga ambition är fortsätt att vara ett tillväxtbolag med aktuellt fokus på intjäningsförmåga. Bolaget har en hållbar verksamhet och kan, trots det utmanande marknadsläget och det höga ränteläget, fortsätta att utveckla verksamheten. Nivika kan utveckla, bygga samt förvärva fastigheter på en avkastning som överstiger nuvarande räntenivåer, vilket innebär att vi i nuläget kan ha en lönsam verksamhet, även om vår långsiktiga ambition naturligtvis är att kunna leverera ännu högre avkastning.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 kl. 08.30 CET.

Nivika 2023_Q2

Pressmeddelande Nivika Dela rsrapport Q2 2023-02-28