2023-07-06

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2022 – maj 2023

Q3 Mars – maj 2023 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år · De totala hyresintäkterna ökade med 3 % till 149 Mkr (144) · Driftnettot ökade med 6 % till 100 Mkr (94)  · Förvaltningsresultatet minskade till 23 Mkr (52)  · Värdeförändring fastigheter uppgick till -4 Mkr (223) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 25 Mkr (14) · Periodens resultat minskade till 16 Mkr (240)  · Resultat per aktie 0,27 kr (4,93)  September 2022 - Maj 2023 Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år · De totala hyresintäkterna ökade med 17 % till 454 Mkr (390) · Driftnettot ökade med 15 % till 293 Mkr (254) · Förvaltningsresultatet minskade till 79 Mkr (125) · Värdeförändring fastigheter uppgick till -248 Mkr (616) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 38 Mkr (14) · Periodens resultat minskade till -125 Mkr (631) · Resultat per aktie -2,11 kr (12,97) · Långsiktigt substansvärde per aktie 71,92 kr (85,80)

Nyheter

VD Niclas Bergman kommenterar:

Under tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 3 % till 149 (144) och driftnettot ökade med 6 % till 100 (94). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ett större fastighetsbestånd. Under perioden har tre kommersiella fastigheter färdigställts, vilka kommer att tillföra 9 miljoner kronor i årshyresintäkter. Bolagets intjäningsförmåga per 31 maj var 606 miljoner kronor. Efterfrågan är fortsatt god på de flesta av Nivikas marknader, trots utmanande marknadsförutsättningar.

För att stärka den finansiella ställningen och anpassa vår kostnadsmassa till rådande utmanande marknadsförutsättningar och det höga ränteläget, har vi under kvartalet vidtagit ett antal viktiga åtgärder:

  • I mars genomförde bolaget en nyemission som tillförde bolaget 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Ungefär 50 procent av emissionsbeloppet tillfördes av befintliga huvudägare. Nyemissionen godkändes på extra bolagsstämma i början av maj.
  • I slutet av april erhöll Nivika obligationsinnehavarnas godkännande till villkorsändringar relaterade till de två utestående gröna obligationerna, i enlighet med förslagen i de skriftliga förfarandena. Genom detta fick bolaget en option att lösa in helt, eller delvis, de utestående obligationerna.

Under kvartalet har Nivika därmed i princip halverat sin exponering mot obligationsmarknaden. I maj löstes den första obligationen, 2020/2023, i sin helhet. Obligationen hade ett utestående belopp om 600 miljoner kronor och ett ursprungligt förfall i slutet av september 2023. Bolaget har även löst en säljarrevers som löpt med ränta i nivå med obligationen om 80 miljoner kronor under april. Allt annat lika innebär det en minskning av räntekostnader på 55 miljoner kronor per år.

Arbetet med att få till stånd en förlängning av löptider på befintliga banklån har också fortsatt under kvartalet. Genomsnittlig kapitallängd var 2,4 år per den 31 maj och under perioden har bolaget förlängt lån på nästan 1 miljard kronor. Nivika har under perioden även utökat sin låneportfölj, avseende finansiering av pågående byggnationer, dels i form av byggnadskreditiv, dels i form av slutfinansiering. Även swap-portföljen har under våren gjorts om och utökats. Per den 31 maj hade bolaget räntesäkrat totalt 1,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 30 procent av låneportföljen.

Vid periodens utgång uppgick Nivikas fastighetsportfölj till 10,6 miljarder kronor. Under perioden har den vuxit såväl via pågående som färdigställda byggnationer och utgörs till cirka 90 procent av förvaltningsfastigheter, där 70 procent av hyresvärdet kommer från kommersiella fastigheter. Under perioden har bolaget också avyttrat en av tomterna på Stigamo Industriområde, strax söder om Jönköping. Försäljningen skedde till drygt 50 procent över bokfört värde. Efter de senaste årens kraftiga expansion, ger det utmanande marknadsläget oss nu en möjlighet att konsolidera verksamheten. Genom att renodla beståndet kan vi stärka balansräkningen och skapa oss handlingsutrymme framåt.

Nivika har en hållbar verksamhet och de fundamentala förutsättningarna för vår verksamhet kvarstår. Trots det utmanande marknadsläget fortsätter vi därför att utveckla verksamheten med ett oförändrat fokus på lokal förvaltning och närvaro.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2023 kl. 08.30 CET.

Nivika 2023_Q3

Pressmeddelande Nivika Dela rsrapport Q3 2023-05-31