2021-04-23

Nivika avser att emittera ett nytt grönt obligationslån och erbjuder ett villkorat återköp av bolagets utestående obligationer med förfall i november 2021

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE STRIDER MOT REGLER I SÅDAN JURISDIKTION.

Nivika Fastigheter AB (publ) (‚ÄĚNivika‚ÄĚ eller ‚ÄĚBolaget‚ÄĚ) har mandaterat Danske Bank och Nordea f√∂r att arrangera m√∂ten med obligationsinvesterare med start 26 april 2021 f√∂r att unders√∂ka m√∂jligheten att emittera ett seniort icke s√§kerst√§llt gr√∂nt obligationsl√•n i SEK med ett slutligt f√∂rfallodatum i september 2024 och med en f√∂rv√§ntad volym om SEK 400 miljoner (den ‚ÄĚNya Gr√∂na Obligationen‚ÄĚ). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att f√∂lja, med f√∂rbeh√•ll f√∂r r√•dande marknadsf√∂rh√•llanden.

I samband med den potentiella emissionen av den Nya Gr√∂na Obligationen erbjuder Nivika innehavare av Bolagets utest√•ende icke s√§kerst√§llda obligationer med f√∂rfall 29 november 2021 och ISIN SE0011895796 (‚ÄĚObligationer 2018/2021‚ÄĚ) att delta i ett √•terk√∂p d√§r Nivika mot kontant vederlag √•terk√∂per samtliga Obligationer 2018/2021 till ett pris motsvarande 102,234 procent av obligationernas nominella belopp (‚ÄĚ√Öterk√∂pserbjudandet‚ÄĚ).

Återköpserbjudandet sker i enlighet med bestämmelserna och villkoren i ett återköpsdokument daterat den 23 april 2021. Bolagets återköp av Obligationer 2018/2021 är villkorat av att den potentiella emissionen av den Nya Gröna Obligationen genomförs. Den totala utestående volymen av Obligationer 2018/2021 före Återköpserbjudandet är nominellt 470 miljoner kronor varav motsvarande nominellt belopp om 94 miljoner kronor återköpts, men inte lösts in, av Bolaget.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 28 april 2021 om det inte dessförinnan förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 6 maj 2021.

Innehavare av Obligationer 2018/2021 som accepterar Återköpserbjudandet har även möjlighet att anmäla intresse att investera i den Nya Gröna Obligationen och få prioriterad tilldelning. Ytterligare information om Återköpserbjudandet samt Återköpsdokumentet (som enbart finns tillgängligt på engelska) finns att tillgå på https://www.nivika.se/investor-relations/obligationer.

Nivika kan komma att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer 2018/2021 som inte har återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av den Nya Gröna Obligationen, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna 2018/2021. Obligationerna 2018/2021 kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 101,75 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta). Sådan förtida inlösen kan ske från och med 31 maj 2021.

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB(publ)
Niclas Bergman, verkställande direktör
Telefon: 070-516 75 22,
E-mail: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april kl. 10:15 CEST.

Om Nivika
Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, som är expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 28 februari 2021 uppgick fastighetsbeståndet till 332 500 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Hotell/restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till 5,5 miljarder kronor.

Nivika avser att emittera ett nytt groŐąnt obligationslaŐän och erbjuder ett vilkorat aŐäterkoŐąp av bolagets utestaŐäende obligationer med foŐąrfall i november 2021