2022-05-10

Nivika tecknar exklusivitetsavtal

Nivika har tecknat ett exklusivitetsavtal med ett fastighetsbolag i Borås. Med avtalet förbinder sig fastighetsbolaget att fram till 31 oktober inte inleda diskussioner eller förhandlingar med andra bolag. Avtalet ger Nivika möjlighet att fortsätta utvärdera fastighetsbeståndet på cirka 1,5 miljarder kronor och förhandla om kommersiella villkor med exklusivitet.

Bolagen har under april och början av maj gemensamt utvärderat möjligheterna till samarbete/förvärv och den initiala utvärderingen har varit positiv och bolagen inleder nu fördjupad utvärdering av beståndet samt kommersiella diskussioner.

 

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl 08:30.

Pressmeddelande_Nivika tecknar exklusivitetsavtal_22-05-09