2023-10-26

Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2022 – augusti 2023

Nyheter

Q4 Juni – augusti 2023

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

  De totala hyresintäkterna ökade med 14 % till 158 Mkr (139)

  Driftnettot ökade med 21 % till 122 Mkr (100) 

  Förvaltningsresultatet ökade till 55 Mkr (44) 

  Värdeförändring fastigheter uppgick till -210 Mkr (-57)
varav realiserade värdeförändringar uppgick till 0 Mkr (0)

  Periodens resultat minskade till -158 Mkr (-4) 

  Resultat per aktie -2,45 kr (-0,08)

  

September 2022 – Augusti 2023

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

  De totala hyresintäkterna ökade med 16 % till 612 Mkr (528)

  Driftnettot ökade med 17 % till 415 Mkr (354)

  Förvaltningsresultatet minskade till 134 Mkr (170)

  Värdeförändring fastigheter uppgick till -458 Mkr (558)
varav realiserade värdeförändringar uppgick till 38 Mkr (14)

  Periodens resultat minskade till -283 Mkr (627)

  Resultat per aktie -4,39 kr (11,68)

  Långsiktigt substansvärde per aktie 69,86 kr (86,75)

 

 

VD Niclas Bergman kommenterar:

Finansieringspaket skapar förutsättningar för lönsam tillväxt

Nivika har under sommaren tillsammans med ägare och finansiärer utformat ett finansieringspaket innehållande en garanterad företrädesemission om cirka 511 miljoner kronor, en utökad finansiering via banker, samt likvida medel från avyttrade fastigheter. Företrädesemissionen, som är fullt ut garanterad av befintliga aktieägare, är villkorad av bolagsstämmans godkännande 26 oktober.

Finansieringspaketet omfattar utökade kreditfaciliteter med totalt 400 miljoner kronor. 235 miljoner kronor i utökad grundfinansiering samt 165 miljoner kronor i byggnadskreditiv med beviljad slutfinansiering. Finansieringspaketet möjliggör även en återbetalning av utestående obligationslån, där Nivika under oktober har löst cirka 600 miljoner kronor av den utestående obligationen på 650 miljoner kronor.

Genom refinansieringen stärks balansräkningen och bolagets finansiella ställning. I samband med att finansieringspaketet togs fram beslöt Nivika att uppdatera sina finansiella mål och hållbarhetsmål samt bolagets utdelningspolicy med fokus på lönsam tillväxt och finansiell stabilitet. Ambitionen om fortsatt lönsam tillväxt är att säkerställa att Nivika över tid skapar värde för aktieägarna och andra intressenter.

Fokus på konsolidering

Nivika har under det gångna året konsoliderat organisationen och står väl rustat för att hantera en större fastighetsportfölj. Ett av bolagets finansiella mål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2028 skall uppgå till 15 miljarder kronor varav två tredjedelar skall vara kommersiella fastigheter.

Under september och oktober 2023 har Nivika också avyttrat fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 176 miljoner kronor, vilket har tillfört 120 miljoner kronor i likviditet. Transaktionerna har genomförts till, eller över, bokfört värde.

Bolaget har, och kommer också fortsatt att genomföra, strategiska förändringar i fastighetsportföljen med syfte att geografiskt konsolidera fastighetsportföljen och optimera förvaltningen. Fastighetsportföljen består i dag främst av högavkastande fastigheter och ambitionen är att renodla ytterligare. I nuvarande marknadsläge startas inga nya bostadsprojekt, däremot så startar vi upp kommersiella projekt där det fortsatt finns lönsamhet.

Refinansiering möjliggör fler lönsamma förvärv

Nivika har genom refinansieringen möjlighet att genomföra selektiva kompletteringsförvärv framöver och återigen bli mer offensiva genom förvärv av fastigheter i en attraktiv förvärvsmarknad med geografiskt fokus på Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten. Refinansieringen är ett viktigt steg i Nivikas fortsatta tillväxt och ambitionen om fortsatt lönsam tillväxt avspeglas i de nya finansiella mål och den utdelningspolicy som styrelsen tagit beslut om.

 

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto i fjärde kvartalet

Under fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna med 14 procent till 158 (139) och driftnettot ökade med 21 procent till 122 (100). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ett större fastighetsbestånd. Under perioden har två bostadsfastigheter och en kommersiell fastighet färdigställts, samtliga fullt uthyrda. De färdigställda fastigheterna tillför 30 miljoner kronor till bolagets intjäningsförmåga som per 31 augusti var 642 miljoner kronor. Efterfrågan är fortsatt god på Nivikas marknader, den ekonomiska uthyrningsgraden var 97 procent på kommersiellt och 98 procent på bostäder.

Fortsatt värdetillväxt

Nivikas affärsmodell går ut på att utveckla och skapa värde i fastighetsportföljen genom förädling av befintliga fastigheter, framtagning av detaljplaner för att skapa byggrätter, projektutveckling i attraktiva lägen samt genom strategiska förvärv.  Detta i kombination med en diversifierad fastighetsportfölj samt en långsiktig förvaltning och hållbar värdetillväxt ger bolaget stabila och starka kassaflöden. Med en solid grund och en lokal närvaro i tillväxtmarknader, tillsammans med en välbalanserad kapitalstruktur, lägger vi basen för att fortsätta generera lönsam tillväxt för Nivika.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl. 08.30 CET.

Nivika 2023_Q4 FINAL

Pressmeddelande Nivika Bokslutskommuniké 2023-08-31