2023-09-22

Nivika Fastigheter presenterar uppdaterade mål och utdelningspolicy

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen för Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har uppdaterat Bolagets finansiella mål, hållbarhetsmål samt Bolagets utdelningspolicy, med fokus på lönsam tillväxt och finansiell stabilitet. De finansiella målen ska säkerställa att Nivika över tid fortsatt skapar värde för aktieägarna, samt ger verksamheten en tydlig målbild. För att öka tydligheten och avspegla Bolagets förstärkta fokus på lönsamhet och värdeskapande, har styrelsen valt att minska antalet finansiella mål till fyra.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Nivikas affärsidé är att med hyresgästen i fokus vara en attraktiv, trygg och långsiktig fastighetsägare. Med lokal förankring, närvaro och kännedom skapas förutsättningar för lönsam tillväxt.

De nya målen och utdelningspolicyn grundar sig på den värdeskapande strategi som möjliggörs genom det paket av utökad grundfinansiering som Nivika skapat tillsammans med Nordea, SEB och Danske Bank, samt den samtidigt offentliggjorda garanterade företrädesemission, som avses genomföras för att stärka Bolagets finansiella ställning. 

Utöver att företrädesemissionen möjliggör en återbetalning av utestående obligationslån i förtid, skapar refinansieringsåtgärderna även förutsättningar för att Nivika åter ska bli ett förvärvande bolag med lönsam tillväxt. Detta avspeglas i de nya finansiella mål och den utdelningspolicy som styrelsen för Bolaget tagit beslut om. Nivika har genomfört och kommer också fortsatt genomföra strategiska förändringar i fastighetsportföljen med syfte att geografiskt konsolidera fastighetsporföljen och optimera förvaltningen. Fastighetsportföljen består i dag främst av högavkastande fastigheter och ambitionen är att renodla ytterligare.

Refinansieringen förväntas väsentligt minska Nivikas räntekostnader, vilket kommer att ha en positiv effekt på Bolagets resultat och kassaflöde. Genom förstärkningen av balansräkningen får Nivika även en större handlingsfrihet för att kunna göra selektiva och värdeskapande förvärv.

Refinansieringen är ett viktigt steg i Bolagets fortsatta tillväxt och vi är glada för samarbetet med Nordea, SEB och Danske Bank och det utökade förtroendet för Nivika. Den nya kapitalstrukturen minskar vår totala skuldsättning och ger oss betydligt bättre finansieringsvillkor, vilket kommer att stärka Bolagets resultat och kassaflöde och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde. Med en starkare balansräkning har vi möjlighet att genomföra selektiva kompletteringsförvärv i en attraktiv förvärvsmarknad och återigen bli mer offensiva, säger Niclas Bergman, VD Nivika Fastigheter AB.

De uppdaterade finansiella målen och hållbarhetsmålet är:

  • Fastighetsportföljens värde i slutet av år 2028 skall uppgå till 15 miljarder kronor varav 2/3 kommersiella fastigheter
  • Belåningsgraden för koncernen ska långsiktigt vara under 50 %
  • Räntetäckningsgraden för koncernen ska långsiktigt vara minst 2,0 ggr
  • Årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie ska långsiktigt vara minst 15 %
  • Minska utsläpp inom Scope 1 och 2 med 25 % till slutet av år 2025

Uppdaterad utdelningspolicy:

Nivikas övergripande mål är att skapa värde för Bolagets aktieägare. Bolagets långsiktiga målsättning är att dela ut 30 - 50 procent av förvaltningsresultatet efter betald skatt. Utdelningens storlek anpassas till koncernens investeringsbehov, konsolideringsbehov och ekonomiska ställning i övrigt för att säkerställa att koncernens framtida utveckling sker med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2023 kl. 08:30 CEST.

Pressmeddelande - Nivika sätter nya mål och utdelningspolicy FINAL_Niv