2022-07-07

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2021 – maj 2022

September 2021 – maj 2022 (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

  • Hyresintäkterna ökade med 63% till 389 Mkr (239)

tredje kvartalet ökade hyresintäkterna med 66% till 144 Mkr (87)

  • Driftnettot ökade med 53% till 254 Mkr (166)

ökningen för tredje kvartalet uppgick till 54%, 94 Mkr (61)

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 125 Mkr (59)

för tredje kvartalet 52 Mkr (19)

  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 616 Mkr (294)

för tredje kvartalet 223 Mkr (34)

  • Periodens totalresultat uppgick till 631 Mkr (290)

resultatet för tredje kvartalet uppgick till 240 Mkr (45)

  • Totalresultat per aktie 12,97 kr (8,24)

totalresultat per aktie för kvartal tre 4,93 kr (1,29)

  • Långsiktigt substansvärde per aktie 85,8 kr (67,2)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Nivika är en fristående aktör med bas i Småland och portföljen består av fastigheter i fler än 20 kommuner i Småland med omnejd och är fördelade över samtliga fastighetstyper. Portföljen är väl sammanhållen och ligger på bra lägen i orter där Nivika har en god lokalkännedom. Fastighetsportföljen per den 31 maj uppgick till 10,0 miljarder kronor, med hyresintäkter på 555 miljoner kronor i årstakt. 72 procent av hyresvärdet utgörs av kommersiella kontrakt och 28 procent av bostäder. Den diversifierade portföljen är en trygghet i nuvarande situation med hög inflation. Över 70 procent av hyresintäkterna följer KPI och kompenserar därmed för kostnadsökningar i förvaltningen samt delvis även för stigande räntekostnader.

Att Nivika är konkurrenskraftigt och verkar i marknadsområden med expansiva och lönsamma företag, är en styrka. Ett bevis på detta är att vi under perioden har signerat två nya hyreskontrakt med tillhörande nybyggnation. Under perioden har Nivika även breddat sitt marknadsområde Västkusten geografiskt genom förvärv i Borås.

Vi har en trygghet i Nivikas affärsmodell där goda kassaflöden från förvaltningsfastigheter utgör basen samt en fin projektportfölj, som vi själva äger och därmed också kan styra utvecklingstakten.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2022 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelande_Nivika Delårsrapport Q3_2022-05-31

Nivika 2022 Q3