2021-12-08

Nivika Fastigheter AB:s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Därutöver kan väsentliga ägarförändringar därefter medföra förändring i valberedningens sammansättning enligt vad som följer av valberedningsinstruktionen. Valberedningens uppgifter är att lägga fram förslag till bolagsstämman avseende stämmoordförande, val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen, val och arvodering av revisorer samt eventuella ändringar i valberedningsinstruktionen.

Baserat på valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhållit följande sammansättning:

· Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av Värnanäs AB
· Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
· Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
· Jörgen Olsson, utsedd av Skandinavkonsult i Stockholm AB

Nivikas kommande årsstämma planeras äga rum i Värnamo den 3 februari 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg ska förslag lämnas in senast den 16 december 2021. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till skoglund@kntr.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på Bolagets webbplats.

Pressmeddelande - Nivika Fastigheter AB_s valberedning utsedd