2021-12-08

Nivika Fastigheter AB:s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieÀgarna i Bolaget baserat pÄ Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje Är och övrig tillförlitlig Àgarinformation som tillhandahÄllits Bolaget vid denna tidpunkt. DÀrutöver kan vÀsentliga ÀgarförÀndringar dÀrefter medföra förÀndring i valberedningens sammansÀttning enligt vad som följer av valberedningsinstruktionen. Valberedningens uppgifter Àr att lÀgga fram förslag till bolagsstÀmman avseende stÀmmoordförande, val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen, val och arvodering av revisorer samt eventuella Àndringar i valberedningsinstruktionen.

Baserat pÄ valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhÄllit följande sammansÀttning:

· Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av VÀrnanÀs AB
· Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
· Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
· Jörgen Olsson, utsedd av Skandinavkonsult i Stockholm AB

Nivikas kommande ÄrsstÀmma planeras Àga rum i VÀrnamo den 3 februari 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att övervÀga inkomna förslag med tillrÀcklig omsorg ska förslag lÀmnas in senast den 16 december 2021. AktieÀgare som önskar lÀmna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till skoglund@kntr.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, RingvÀgen 38, 331 32 VÀrnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till ÄrsstÀmman 2022 samt pÄ Bolagets webbplats.

Pressmeddelande - Nivika Fastigheter AB_s valberedning utsedd