2024-07-04

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2023 - maj 2024

Nyheter

Mars – maj 2024
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

    De totala hyresintäkterna ökade med 15 % till 172 Mkr (149)

    Driftnettot ökade med 19 % till 119 Mkr (100)

    Förvaltningsresultatet uppgick till 44 Mkr (23)

    Värdeförändring fastigheter uppgick till 14 Mkr (-4),
varav realiserade värdeförändringar uppgick till 10 Mkr (25)

    Periodens resultat uppgick till 48 Mkr (16)

    Resultat per aktie 0,55 kr (0,27)*

*) Nyemission genomförd i maj 2023 samt i november 2023.

September 2023 – maj 2024

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

    De totala hyresintäkterna ökade med 10 % till 499 Mkr (454)

    Driftnettot ökade med 18 % till 347 Mkr (293)

    Förvaltningsresultatet ökade till 138 Mkr (79)

    Värdeförändring fastigheter uppgick till 67 Mkr (-248),
varav realiserade värdeförändringar uppgick till 11 Mkr (38)

    Periodens resultat uppgick till 131 Mkr (-125)

    Resultat per aktie 1,52 kr (-2,11)*

    Långsiktigt substansvärde per aktie 63,78 kr (71,92)*

*) Nyemission genomförd i maj 2023 samt i november 2023.

VD Sverker Källgården kommenterar:

Hög aktivitet och fortsatt förbättrat resultat

Som nytillträdd VD för Nivika är det med stolthet jag skriver mitt första VD-ord i samband med kvartalsrapporten. När jag fick frågan om jag var intresserad av att bli VD var det ett enkelt val, jag känner Niclas sen tidigare och vet vilken potential Nivika har. Strategin med lokalt fokus på tillväxtorter i Småland och på Västkusten med lokal närvaro skapar de bästa affärerna. Att ha en bred fastighetsportfölj där merparten av fastigheterna är kommersiella och kompletteras av moderna bostadsfastigheter ser jag som en styrka och diversifierar portföljen.

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto

Den finansiella utvecklingen för det tredje kvartalet visar på stabilitet och att Bolaget successivt fortsätter att öka intäkter och resultat. Det är ett styrkebesked och ett kvitto på att Nivika gör rätt saker och att vår affärsmodell fungerar. Hyresintäkterna steg med 10 procent till 499 miljoner kronor (454) och driftnettot ökade med 18 procent till 347 (293). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och god kostnadskontroll. Fastighetsportföljen uppgår till 11,1 miljarder kronor (10,6) per 31 maj 2024 med ett totalt aktuellt hyresvärde om 741 miljoner kronor varav två tredjedelar av hyresvärdet utgörs av kommersiella fastigheter. Förvaltningsfastigheter utgör, vid periodslut, 94 procent av fastighetsportföljen. 

Under perioden har en kommersiell fastighet och två bostadsfastigheter färdigställts vilka tillför tillsammans 13 miljoner kronor i årligt hyresvärde.

Hög uthyrningsgrad

Det är glädjande att uthyrningsgraden fortsätter att hålla sig på en hög och stabil nivå. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 95 procent för kommersiella fastigheter och 98 procent för bostäder vid utgången av kvartalet. Efterfrågan på Nivikas marknader är fortsatt god, nettouthyrning uppgick för perioden till 0,5 miljoner kronor.

Nivika ska fortsätta växa lönsamt genom förvärv av fastigheter med god avkastning. Under tredje kvartalet har Nivika förvärvat fyra kommersiella fastigheter i marknadsområde Västkusten samt ett projekt, Stationsallén i Gislaved, till marknadsområde Värnamo vilket byggstartats efter periodens slut. De kommersiella fastigheterna har sk. triple-net hyresavtal och ligger i anslutning till befintlig portfölj. Förvärven gjordes med en snittyield kring 7,5 procent. Nivika har ett flertal förfrågningar och för aktiva dialoger kring kommersiella nybyggnationer och tillbyggnationer på Bolagets hemmamarknad, både från nya och från befintliga hyresgäster.

Hållbarhet

Under perioden har Nivika genomfört en dubbel väsentlighetsanalys som ett steg i Bolagets implementering av CSRD och nu vidtar arbetet att identifiera gap mot nuvarande hållbarhetsrapportering. Bolaget har även förstärkt organisationen med specialistkunskaper inom energi och byggteknik för att ytterligare förbättra drift- och fastighetsparametrar.


Fortsatt lönsam tillväxt

Med de åtgärder Nivika genomförde under 2023 och i början av 2024 där bland annat samtliga obligationer löstes och belåningsgraden landade runt 45 procent är Bolaget väl rustat för fortsatt tillväxt. I takt med att räntorna sänks, och finansieringskostnaderna blir lägre, kommer Nivikas resultat per aktie successivt öka. Vi har god kostnadskontroll och skalbarheten i portföljen visas genom att driftnettot ökar mer än hyresintäkterna.

Trots att Riksbanken genomfört första sänkningen av styrräntan är de finansiella kostnaderna fortsatt höga och det gäller att vi allokerar vår kassa där den ger bäst avkastning. Att genomföra projekt tillsammans med våra hyresgäster ger mycket bra avkastning och vår lokala närvaro tillsammans med våra mycket goda hyresgästrelationer ger oss ständigt nya möjligheter. Genom att välja rätt projekt och fastigheter att förvärva, håller vi fokus på resultat per aktie och kassaflöde för att skapa ekonomisk tillväxt och aktieägarvärde. Våra fastigheter och vår organisation ger oss ett gott utgångsläge, rätt hanterat kan utmaningar skapa möjligheter.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2024 kl. 08.30 CET.

Nivika Delårsrapport 2023-24 Q3

Pressmeddelande Nivika Delårsrapport 2024-05-31