2024-02-05

Kommuniké från Nivikas årsstämma den 5 februari 2024

Nyheter

Nivika Fastigheter AB (publ) höll under måndagen den 5 februari 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022/2023.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022/2023 utan att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 3 197 567 265 kronor.

 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2022/2023.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Santhe Dahl, Thomas Lindster, Helena Nordman-Knutson och Oscar Welandson samt nyvalde Tim Floderus till styrelseledamöter för tiden till slutet för nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Elisabeth Norman.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode ska utgå för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 515 000 kronor (415 000) till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor (200 000) till övriga stämmovalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 200 000 kronor (200 000) till övriga stämmovalda ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet ska, för tiden till slutet av nästa årsstämma, oförändrat utgå med 50 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode ska dock ej utgå för utskottsarbete till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet att besluta om förvärv av egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.

Syftet med bemyndigandet om att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor. 

Pressmeddelande Stämmokommuniké - Årsstämma 2024 - Nivika Fastigheter AB (publ)