2023-12-29

Ändring av antalet aktier och röster i Nivika Fastigheter AB (publ)

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier enligt tidigare offentliggjord information. Nyemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Bolaget har förändrats.  

Nyheter

Ökningen sker som en följd av företrädesemissionen av stamaktier som Nivika pressmeddelande den 22 september 2023 och som beslutades på extra bolagsstämma den 26 oktober 2023.

Genom företrädesemissionen har antalet aktier ökat med totalt 17 978 547 aktier till sammanlagt 95 885 594 aktier, fördelat på 71 000 794 B-aktier och 24 884 800 A-aktier. Varje B-aktie har en (1) röst och varje A-aktie har tio (10) röster, vilket innebär att antalet röster har ökat med 17 978 547 röster till sammanlagt 319 848 794 röster. Bolagets  aktiekapital har ökat från 38 953 523,50 kronor till 47 942 797 kronor.

Denna information är sådan som Nivika Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 d​​ecember 2023 kl. 08.00 CET.

Pressmeddelandet_Ändring av antalet aktier och röster_23-12-29