2022-06-28

Nivika Fastigheter AB (publ):s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieÀgarna i Bolaget baserat pÄ Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje Är och övrig tillförlitlig Àgarinformation som tillhandahÄllits Bolaget vid denna tidpunkt. DÀrutöver kan vÀsentliga ÀgarförÀndringar dÀrefter medföra förÀndring i valberedningens sammansÀttning enligt vad som följer av valberedningsinstruktionen.

Baserat pÄ valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhÄllit följande sammansÀttning:

  • Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av VĂ€rnanĂ€s AB
  • Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
  • Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
  • Jörgen Olsson, utsedd av Skandinavkonsult i Stockholm AB

Valberedningen ska inför ÄrsstÀmman 2021/2022 ta fram (i) förslag till stÀmmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete, (iv) förslag till revisorer och revisorsarvode och, (v) om det bedöms lÀmpligt, förslag till Àndringar i valberedningsinstruktionen. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utstrÀckning som valberedningen finner lÀmpligt, delta vid valberedningens arbete sÄsom adjungerad utan röstrÀtt.

AktieÀgare som önskar lÀmna förslag till valberedningen inför ÄrsstÀmman 2021/2022 kan göra detta via e-post till victoria.skoglund@lindahl.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, RingvÀgen 38, 331 32 VÀrnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till ÄrsstÀmman 2021/2022 samt pÄ Bolagets webbplats.

Pressmeddelande avseende valberedningen_2022-06-28