2023-12-06

Nivika Fastigheter AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Nyheter

Teckningsperioden i Nivika Fastigheter AB (publ):s ("Nivika" eller "Bolaget") företrädesemission avslutades den 30 november 2023 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen har blivit tecknad till 57,5 procent med stöd av teckningsrätter och 1,2 procent utan stöd av teckningsrätter varvid garanterna tilldelas resterande 41,3 procent. Nivika kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 511 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Det slutliga utfallet visar att 10 337 586 B-aktier, motsvarande cirka 57,5 procent av de erbjudna B-aktierna i Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 214 316 B-aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,2 procent av de erbjudna B-aktierna. Det slutliga utfallet visar således att Företrädesemissionen är tecknad till totalt cirka 58,7 procent. Därmed tilldelas garanterna i Företrädesemissionen cirka 41,3 procent av Företrädesemissionen, varigenom Företrädesemissionen sammanlagt är tecknad till 100 procent.

Genom Företrädesemissionen ökar Nivikas aktiekapital med 8 989 273,5 kronor, från 38 953 523,5 kronor till 47 942 797 kronor, genom utgivande av 17 978 547 nya B-aktier. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 17 978 547 B-aktier, från totalt 77 907 047 aktier till totalt 95 885 594 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 18,7 procent av det totala antalet aktier och cirka 5,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget för befintliga aktieägare som valt att inte delta i Företrädesemissionen.

De som har tecknat B-aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas nya B-aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om eventuell tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utskick av avräkningsnota till tecknaren idag den 6 december 2023. Tecknade och tilldelade B-aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Besked om eventuell tilldelning för innehav i depå erhålls i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked lämnas endast till dem som erhållit tilldelning.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är idag den 6 december 2023. Handel i de nya B-aktierna som har tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 15 december 2023. Handel i de nya B-aktierna som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas inledas på Nasdaq Stockholm omkring den 20 december 2023.

 

Rådgivare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Sole Global Coordinator samt Joint Bookrunner. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB är Joint Bookrunners. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget.

​​​

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 010-263 61 32, email; kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Nivika Fastigheter AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna har endast skett genom det prospekt som Nivika Fastigheter AB (publ) har offentliggjort i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Bolaget har inte lämnat, och kommer inte lämna, något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129), såsom den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar uteslutande för Nivika Fastigheter AB (publ):s räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB är inte ansvariga gentemot någon annan än Nivika Fastigheter AB (publ) för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Nivika Fastigheter AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Nivika Fastigheter AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Nivika Fastigheter AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning 

Pressmeddelande_Nivika Slutligt utfall_2023-12-06