2021-12-22

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”), i sin roll som stabiliseringsagent, meddelar att stabiliseringsåtgärder har vidtagits i Nivika Fastigheter AB:s (publ) ("Nivika" eller ”Bolaget”) B-aktier på Nasdaq Stockholm.

Som offentliggjordes den 3 december 2021 i samband med nyemissionen av B-aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen pĂ„ Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) kommer Danske Bank att agera som stabiliseringsagent (”Stabiliseringsagenten”). Danske Bank kan, i den utstrĂ€ckning det Ă€r tillĂ„tet enligt svensk rĂ€tt, komma att genomföra transaktioner för att stabilisera, upprĂ€tthĂ„lla eller i övrigt pĂ„verka kursen för Bolagets B-aktier i upp till 30 dagar efter första dagen för handel i Bolagets B-aktier pĂ„ Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten kan komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att upprĂ€tthĂ„lla marknadspriset pĂ„ B-aktierna pĂ„ en högre nivĂ„ Ă€n som i annat fall hade kunnat vara rĂ„dande pĂ„ marknaden. SĂ„dana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras pĂ„ alla typer av aktiemarknader, OTC-marknaden eller pĂ„ andra sĂ€tt.

Stabiliseringsagenten Àr inte skyldig att genomföra nÄgon stabiliseringsÄtgÀrd och det finns dÀrför ingen garanti för att dessa ÄtgÀrder kommer att genomföras. Under inga omstÀndigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som Àr högre Àn 85,50 SEK. Stabilisering, om pÄbörjad, kan vidare komma att avbrytas nÀr som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsagenten offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts.

I syfte att tĂ€cka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Bolaget Ă„tagit sig att emittera ytterligare upp till 1754385 B-aktier, vilket motsvarar maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 dagar frĂ„n första dagen för handel av Bolagets B-aktier pĂ„ Nasdaq Stockholm.

Danske Bank har, i egenskap av Stabiliseringsagent, meddelat att stabiliseringsÄtgÀrder har vidtagits, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, i enlighet med nedan.

Kontaktperson pÄ Danske Bank Àr Carl-Johan Sjunnesson (tel: +44 20 7410 8000).

+--------------------+----------------------------------------+
|Stabiliseringsinformation |
+--------------------+----------------------------------------+
|Emittent: |Nivika Fastigheter AB (publ) |
+--------------------+----------------------------------------+
|Instrument: |B-aktier (ISIN: SE0017083272) |
+--------------------+----------------------------------------+
|Erbjudandestorlek: |13 450 291 B-aktier (inklusive 1 754 385|
| |B-aktier genom Övertilldelningsoptionen)|
+--------------------+----------------------------------------+
|Erbjudandepris: |85,50 SEK |
+--------------------+----------------------------------------+
|Marknad: |Nasdaq Stockholm |
+--------------------+----------------------------------------+
|Ticker: |NIVI B |
+--------------------+----------------------------------------+
|Stabiliseringsagent:|Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial|
+--------------------+----------------------------------------+

+----------+---------+------+------+---------------+------+------------+
|StabiliseringsÄtgÀrder |
+----------+---------+------+------+---------------+------+------------+
|Datum |Kvantitet|Högsta|LÀgsta|Volymviktat |Valuta|Handelsplats|
| |(antal B |pris |pris |genomsnittspris| | |
| |-aktier) | | | | | |
+----------+---------+------+------+---------------+------+------------+
|14/12/2021|15 050 |85,50 |84,00 |85,24 |SEK |Nasdaq |
| | | | | | |Stockholm |
+----------+---------+------+------+---------------+------+------------+

För mer information, vÀnligen kontakta:

Niclas Bergman, VD
Telefon: +4670 516 75 22
E-post: niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, Finansdirektör, vice VD och IR-ansvarig
Telefon: +46 70 614 20 20
E-post: kristina@nivika.se

Denna information Àr sÄdan information som Nivika Fastigheter AB (publ) Àr skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lÀmnades, genom ovanstÄende kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2021 kl. 21.00 CET.

Om Nivika

Nivika Ă€r ett snabbvĂ€xande fastighetsbolag med fokus pĂ„ lĂ„ngsiktigt Ă€gande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet bestĂ„r i att Ă€ga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framförallt Jönköping, VĂ€rnamo och VĂ€xjö samt i ökande omfattning Ă€ven i vĂ€stra och södra Sverige, dĂ€ribland Helsingborg, Halmstad och Varberg. Nivika har sitt sĂ€te i VĂ€rnamo och grundades Ă„r 2000 av Bolagets nuvarande VD respektive styrelseledamot, tillika nuvarande huvudĂ€gare[1], makarna Niclas Bergman och Viktoria Bergman. Per den 31 augusti 2021 Ă€gde Nivika fastigheter till ett vĂ€rde om 6910 MSEK, varav bostadsfastigheter och samhĂ€llsfastigheter utgjorde cirka 35 procent av fastighetsbestĂ„ndet. Resterande del av fastighetsbestĂ„ndet utgjordes av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt pĂ„ industri och lager och kontor. I tillĂ€gg Ă€r nybyggnation och fastighetsutveckling för egen förvaltning ett viktigt led i Nivikas arbete och Bolaget hade per den 31 augusti 2021 planerade projekt med en total investeringsvolym om cirka 5 430 – 6 430[2] MSEK vilket inkluderar cirka 1 660 nya lĂ€genheter.

Nivika har som ambition att fortsÀtta vÀxa utan att göra avkall pÄ lönsamhet. Bolaget anser sig ha goda förutsÀttningar för att fortsÀtta sin expansion inom sitt geografiska omrÄde med fokus pÄ bostads- och samhÀllsfastigheter. Nivika har som mÄl att bostÀder och samhÀllsfastigheter ska utgöra 60 procent av totala fastighetsportföljen vid utgÄngen av 2025.

Viktig information

Detta pressmeddelande Àr inte ett erbjudande att sÀlja aktier eller en uppmaning att förvÀrva vÀrdepapper i Bolaget. InnehÄllet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget Àr ensamt ansvarig för dess innehÄll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör dÀrmed inte ansprÄk pÄ att vara fullstÀndig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig pÄ informationen i detta pressmeddelande eller pÄ dess exakthet, korrekthet eller fullstÀndighet. Detta pressmeddelande ska inte, och fÄr inte, distribueras till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Japan eller nÄgon annan jurisdiktion inom vilken sÄdan distribution skulle vara olaglig eller skulle krÀva registrering eller andra ÄtgÀrder.

Alla erbjudanden kopplade till de vĂ€rdepapper som omnĂ€mns i detta pressmeddelande kommer att lĂ€mnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rĂ„dets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras nĂ€r vĂ€rdepapper erbjuds till allmĂ€nheten eller tas upp till handel pĂ„ en reglerad marknad, och om upphĂ€vande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de vĂ€rdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nĂ€mnda prospektet.

De vÀrdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gÀllande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan dÀrmed inte erbjudas eller sÀljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag frÄn registreringskraven i Securities Act eller vÀrdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera nÄgot erbjudande i USA eller att lÀmna nÄgot erbjudande av vÀrdepapper i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sÀndas till, USA. VÀrdepapperen som beskrivs hÀri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillÀmpliga vÀrdepapperslagar i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Japan och fÄr inte, med vissa undantag, erbjudas eller sÀlja inom eller in i, eller till förmÄn för nÄgon person vars registrerade adress finns i eller som Àr lokaliserad eller boende i, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Japan. Det kommer inte att ske nÄgot erbjudande av de vÀrdepapper som beskrivs hÀri i Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hongkong, Japan.

I samtliga EES-medlemsstater (”EES"), utöver Sverige, Ă€r denna kommunikation Ă€mnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill sĂ€ga enbart sĂ„dana investerare till vilka ett erbjudande kan lĂ€mnas utan ett godkĂ€nt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande fĂ„r endast distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet i frĂ„gor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gĂ€llande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), (ii) Ă€r personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) Ă€r utanför Storbritannien, eller (iv) Ă€r personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försĂ€ljning av vĂ€rdepapper pĂ„ annat sĂ€tt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sĂ„dana personer benĂ€mns tillsammans ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande Ă€r endast riktat till relevanta personer och personer som inte Ă€r relevanta personer fĂ„r inte agera pĂ„ eller förlita sig pĂ„ informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsĂ„tgĂ€rd som denna kommunikation avser Ă€r enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehĂ„lla framĂ„triktade uttalanden. SĂ„dana uttalanden Ă€r samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehĂ„ller uttryck som "tror", "förvĂ€ntar", "uppskattar", "avser", "berĂ€knas", "ska", "kan", "fortsĂ€tter", "bör" och andra liknande uttryck. De framĂ„triktade uttalandena i detta pressmeddelande Ă€r baserade pĂ„ olika antaganden, vilka i flera fall baseras pĂ„ ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga nĂ€r de gjordes, Ă€r sĂ„dana framĂ„triktade uttalanden föremĂ„l för kĂ€nda och okĂ€nda risker, osĂ€kerheter, tillfĂ€lligheter och andra vĂ€sentliga faktorer som Ă€r svĂ„ra eller omöjliga att förutsĂ€ga och som ligger utanför Bolagets kontroll. SĂ„dana risker, osĂ€kerheter, tillfĂ€lligheter och vĂ€sentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika vĂ€sentligt frĂ„n de resultat som uttryckligen eller underförstĂ„tt anges i denna kommunikation genom de framĂ„triktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framĂ„triktade uttalandena i detta meddelande gĂ€ller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förĂ€ndras utan att det meddelas. Bolaget Ă„tar sig inte nĂ„gon skyldighet att granska, uppdatera, bekrĂ€fta eller offentliggöra nĂ„gon justerad syn pĂ„ de framĂ„triktade uttalandena i syfte att spegla sĂ„dana hĂ€ndelser eller omstĂ€ndigheter som uppstĂ„r i relation till innehĂ„llet i denna kommunikation.

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som Ă„terfinns i: (a) Europaparlamentets och rĂ„dets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeĂ„tgĂ€rder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig frĂ„n allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som nĂ„gon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna B-aktierna varit föremĂ„l för en produktgodkĂ€nnandeprocess, som har faststĂ€llt att dessa B-aktier Ă€r: (i) lĂ€mpliga för en mĂ„lmarknad bestĂ„ende av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, sĂ„som definierat i MiFID II; och (ii) lĂ€mpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillĂ„ts enligt MiFID II (”EU-MĂ„lmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkĂ€nnandeprocess i Storbritannien, har mĂ„lmarknadsbedömningen för de erbjudna B-aktierna lett till slutsatsen att: (i) mĂ„lmarknaden för sĂ„dana aktier Ă€r endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som Ă€r en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sĂ„dana aktier till godtagbara motparter
och professionella klienter Ă€r lĂ€mpliga (”UK-MĂ„lmarknadsbedömningen”, tillsammans med EU-MĂ„lmarknadsbedömningen ”Marknadsbedömningen”). Oaktat MĂ„lmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset pĂ„ B-aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att B-aktierna inte Ă€r förenade med nĂ„gon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i B-aktierna endast Ă€r lĂ€mplig för investerare som inte Ă€r i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjĂ€lp av lĂ€mplig finansiell eller annan rĂ„dgivare) Ă€r kapabla att utvĂ€rdera fördelarna och riskerna med en sĂ„dan investering och som har tillrĂ€ckliga resurser för att bĂ€ra de förluster som en sĂ„dan investering kan resultera i. MĂ„lmarknadsbedömningen pĂ„verkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försĂ€ljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat MĂ„lmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahĂ„lla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. MĂ„lmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstĂ„nd, inte (a) en Ă€ndamĂ„lsenlighets- eller lĂ€mplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till nĂ„gon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvĂ€rva, eller vidta nĂ„gon annan Ă„tgĂ€rd avseende B-aktierna. Varje distributör Ă€r ansvarig för att genomföra sin egen MĂ„lmarknadsbedömning avseende B-aktierna samt för att besluta om lĂ€mpliga distributionskanaler.

[1] Genom bolaget VÀrnanÀs AB.

[2] Inkluderar endast projekt med en bedömd investering om mer Àn 5 MSEK.

Meddelande om stabiliseringsåtgärder