2024-04-25

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2023 - februari 2024

Nyheter

Q2 December 2023 – februari 2024

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • De totala hyresintäkterna ökade med 7 % till 168 Mkr (154)
 • Driftnettot ökade med 16 % till 111 Mkr (96) 
 • Förvaltningsresultatet ökade till 48 Mkr (21) 
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 18 Mkr (-62) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 0 Mkr (12)
 • Periodens resultat uppgick till 39 Mkr (-3) 
 • Resultat per aktie 0,53 kr (-0,05*)

*) Nyemission genomförd i maj 2023 samt i november 2023.

  

September 2023 – februari 2024

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 • De totala hyresintäkterna ökade med 7 % till 327 Mkr (305)
 • Driftnettot ökade med 15 % till 228 Mkr (193)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 94 Mkr (56)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 53 Mkr (-244) varav realiserade värdeförändringar uppgick till 1 Mkr (12)
 • Periodens resultat uppgick till 84 Mkr (141)
 • Resultat per aktie 1,13 kr (-2,45)
 • Långsiktigt substansvärde per aktie 60,70 kr (83,53*)

*) Nyemission genomförd i maj 2023 samt i november 2023.

VD Niclas Bergman kommenterar:

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto

Den finansiella utvecklingen för det andra kvartalet visar på finansiell stabilitet och att vi successivt fortsätter öka vår intjäning. Detta är ett styrkebesked och ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vår affärsmodell fungerar. Hyresintäkterna steg med 7 procent till 327 miljoner kronor (305) och driftnettot ökade med 18 procent till 228 (193). Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och god kostnadskontroll. Fastighetsportföljen uppgår till 11,0 miljarder kronor (10,5) per 29 februari 2024 med ett totalt aktuellt hyresvärde om 718 miljoner kronor. Två tredjedelar av portföljen består av kommersiella fastigheter med indexreglerade kontrakt, efter den senaste indexjusteringen om 6,5 procent per 1 januari 2024 har hyrorna inkommit enligt avtal. Årshyresförhandlingar för bostäder är klara för hela Nivikas bestånd och resultatet är hyreshöjning på drygt 5 procent i genomsnitt på bostäder förutom de fastigheter med presumtionshyra.

Under perioden har en kommersiell fastighet färdigställts som är fullt uthyrd och tillför elva miljoner kronor i årligt hyresvärde. Efterfrågan på Nivikas marknader är fortsatt god, nettouthyrning uppgick för perioden december till februari till 5 miljoner kronor. Den positiva nettouthyrningen utgörs dels av omteckningar, dels av nyteckning av hyresavtal.

 

Hög uthyrningsgrad

Det är glädjande att uthyrningsgraden fortsätter att hålla sig på en hög och stabil nivå. Den ekonomiska uthyrningsgraden var 96 procent för kommersiella fastigheter och 98 procent för bostäder vid utgången av kvartalet.

I rådande fastighetsmarknad uppstår löpande möjligheter till fastighetsförvärv till attraktiva villkor. Vår lokala förankring och kunskap om marknaden skapar nya affärsmöjligheter och vi söker framför allt affärer som förtätar beståndet på befintliga orter och därmed skapar lokala kluster. Nivika ska fortsätta växa lönsamt genom förvärv av fastigheter med god avkastning. Under andra kvartalet har Nivika förvärvat fyra kommersiella fastigheter i marknadsområde Värnamo. Fastigheterna har sk. triple-net hyresavtal och ligger i anslutning till befintlig portfölj. Förvärvades med en snittyield på över 8 procent.

Nivika har ett flertal förfrågningar och för aktiva dialoger kring kommersiella nybyggnationer och tillbyggnationer på bolagets hemmamarknad, både från nya och från befintliga hyresgäster.

Hållbarhet

Flera energieffektiviserande projekt har genomförts under det första halvåret som en del av Nivikas löpande hållbarhetsarbete. Bland annat har vi driftsatt en av våra större solcellsparker. Jag kan stolt konstatera att Nivika ligger på en fin andraplats i tidningen Fastighetsvärldens lista över fastighetsbolag som är stora inom solenergi, med 6,64 watt per kvadratmeter installerad effekt i förhållande till förvaltad yta. Ett målmedvetet hållbarhetsarbete som bidrar till lönsamheten.

Fortsatt lönsam tillväxt

Delar av fastighetsbranschen har det fortsatt utmanande och vi kan förmodligen förvänta oss en mer volatil hyresmarknad framöver. Jag ser med lika delar ödmjukhet som tillförsikt fram emot kommande år. Nivika ska fortsätta vara väl rustat för såväl utmaningar som nya affärsmöjligheter. Våra fastigheter och vår organisation ger oss ett gott utgångsläge och rätt hanterat kan utmaningar skapa möjligheter.

Efter alla år vid rodret för Nivika känns det nu som rätt tillfälle att lämna VD-rollen för att ägna mer tid åt affärsutveckling. Jag kvarstår dock i rollen tills min efterträdare är utsedd och på plats på Nivika. Med ett par starka kvartalsrapporter i ryggen och ett bolag redo för tillväxt, är Nivika väl positionerat att möta framtida utmaningar och möjligheter i en snabbt föränderlig marknad. Det är en fantastisk resa som görs tillsammans med hyresgäster, leverantörer och medarbetare.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 08.30 CET.

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning 

Nivika Delårsrapport 2023-24 Q2 small

Pressmeddelande Nivika Delårsrapport 2024-02-29