2019-07-08

Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september 2018 - maj 2019

Perioden september 2018-maj 2019 (september 2017-maj 2018 inom parentes) - Hyresintäkterna ökade med 39 % till 142 mkr (102) - Driftnettot ökade med 33 % till 95 mkr (71) - Förvaltningsresultatet ökade med 22 % till 54 mkr (45) - Värdeförändring fastigheter uppgick till 143 mkr (225) - Periodens resultat uppgick till 178 mkr (209)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Hyresintäkterna ökade med 39% under perioden jämfört med föregående år och förvaltningsresultatet ökade med 22%. Det stigande resultatet är framförallt drivet av ett större fastighetsbestånd som per balansdagen uppgick till knappt 3,3 miljarder kronor mot 2,8 miljarder vid ingången av året.

Bolaget har haft en ansenlig tillväxt under det senaste året vilket medfört ett ökat antal fastigheter och hyresgäster. Vår kundbas är fortsatt väl diversifierad och analyser är genomförda för att säkerställa eventuell sekundäranvändning och utveckling av fastigheter vid byte av hyresgäst.

Marknaden är fortsatt god på de orter där Nivika är verksamt, industrin går på högvarv och efterfrågan på bostäder är stor med fortsatt hög inflyttning till samtliga orter.

För att säkerställa och bibehålla den höga standard vi har på vårt fastighetsbestånd har vi under den gångna perioden byggt upp en ny förvaltningsorganisation för att förvalta helt i egen regi och därmed också tillfört ytterligare kompetens inom energi- och miljöteknik samt tekniskt underhåll. Vi har även anställt en projektchef som börjar i september och kommer ansvara för våra om-, till- och nybyggnationer.

Under perioden har bolaget fortsatt arbetet med detaljplaner samt bostads- och industriprojekt på samtliga orter, Jönköping, Värnamo och Växjö. Totalt har vi pågående detaljplaner på omkring 1.800 lägenheter samt ett tiotal industri- och bostadsprojekt.

För ytterligare information kontakta:
Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli kl. 18.00 CET.

Nivika är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö, expansiva orter med stabil hyresmarknad. Den 31 maj 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 213 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/lager, Kontor, Handel och Restaurang/hotell.

Delårsrapport_2019-Q3