2023-09-11

Nivika Fastigheter AB (publ):s valberedning utsedd

Vid en extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2021 antogs en valberedningsinstruktion som fastställer principer för sammansättning av Bolagets valberedning och dess arbete. Valberedningsinstruktionen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.nivika.se).

Enligt valberedningsinstruktionen ska Bolagets valberedning utgöras av representanter för de till röstetalet fyra största aktieägarna i Bolaget baserat på Bolagets aktiebok per den sista bankdagen i april varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Till följd av att ägarförändringar skett efter denna tidpunkt har valberedningen utsetts även baserat på ägarförhållandena per den sista bankdagen i augusti.

Baserat på valberedningsinstruktionen har Nivikas valberedning erhållit följande sammansättning:

  • Victoria Skoglund, valberedningens ordförande, utsedd av Värnanäs AB
  • Erik Dahl, utsedd av Santhe Dahl Invest AB
  • Bo Sandberg, utsedd av Holmgren Group AB
  • Göran Larsson, utsedd av Husleden Förvaltning AB

Aktieägaren Skandinavkonsult i Stockholm AB har därutöver utsett Jörgen Olsson att vara adjungerad ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022/2023 ta fram (i) förslag till stämmoordförande, (ii) förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande, (iii) förslag till styrelsearvode med fördelningen mellan ordförande och övriga ledamöter, samt förslag till eventuellt ytterligare arvode för styrelsekommittéarbete, (iv) förslag till revisorer och revisorsarvode och, (v) om det bedöms lämpligt, förslag till ändringar i valberedningsinstruktionen. Styrelsens ordförande ska ansvara för att sammankalla valberedningen och ska, i den utsträckning som valberedningen finner lämpligt, delta vid valberedningens arbete såsom adjungerad utan rösträtt.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2022/2023 kan göra detta via e-post till victoria.skoglund@lindahl.se eller post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: Valberedningen, Ringvägen 38, 331 32 Värnamo. Valberedningens förslag avses att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022/2023 samt på Bolagets webbplats.

Pressmeddelande_Valberedning utsedd_2023-09-11