2023-03-30

Nivika inleder skriftliga förfaranden avseende sina två seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2020/2023 med ISIN SE0014855763 samt 2021/2024 med ISIN SE0015949631

Värnamo den 30 mars 2023

Nivika Fastigheter AB ("Bolaget") söker obligationsinnehavarnas godkännande för att ändra villkoren avseende sitt (i) seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0014855763) med ett utestående nominellt belopp om 600 MSEK (”2023 Obligationerna”) och sitt (ii) seniora icke säkerställda gröna obligationslån 2021/2024 (ISIN: SE0015949631) med ett utestående nominellt belopp om 650 MSEK (”2024 Obligationerna”), tillsammans ”Obligationerna”.

För att ändra villkoren för Obligationerna har Bolaget idag instruerat agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), att initiera två separata skriftliga förfaranden (tillsammans de ”Skriftliga Förfarandena”) avseende Obligationerna. Underrättelserna gällande de Skriftliga Förfarandena finns på bolagets hemsida www.nivika.se/investor-relations och på Agentens hemsida https://nordictrustee.com/, och har förberetts i enlighet med klausul 18 (Written Procedure) i villkoren för respektive Obligation. De föreslagna ändringarna i villkoren för 2023 Obligationerna inkluderar, bland annat:

(i)                  införande av möjlighet till frivillig förtida återlösenrätt genom vilken Bolaget har rätt att återlösa 2023 Obligationerna i sin helhet till ett pris per 2023 Obligation om 100,5 procent av det nominella beloppet.

(ii)                 Vid godkännande av de föreslagna ändringarna för 2023 Obligationerna utgår en ersättning till innehavare av 2023 Obligationerna om 0,25 procent av det nominella beloppet

Bolaget har erhållit åtaganden från Obligationsinnehavare som representerar cirka 59 procent av det nominella beloppet av 2023 Obligationerna att godkänna de föreslagna ändringarna i villkoren för 2023 Obligationerna.

De föreslagna ändringarna i villkoren för 2024 Obligationerna inkluderar, bland annat:

(i)                  införande av möjlighet till frivillig förtida återlösenrätt genom vilken Bolaget har rätt att återlösa 2024 Obligationerna i sin helhet till ett pris om 100,5 procent av det nominella beloppet

(ii)                 införande av en frivillig partiell förtida återlösenrätt genom vilken Bolaget har rätt att delvis återlösa 2024 Obligationer till ett pris om 100,5 procent av det nominella beloppet som återlöses genom att reducera utestående nominellt belopp av varje Obligation pro rata;

(iii)               justera det pris på vilket bolaget ska återlösa  2024 Obligationer på  förfallodagen till 100,5 procent av det nominella beloppet;

(iv)               möjlighet för Bolaget att makulera de 2024 Obligationer som återköpts i marknaden; och

(v)                 justering av räntetäckningsgraden till 1.25x.

(vi)               Vid godkännande av de föreslagna ändringarna för 2024 Obligationerna utgår en ersättning till innehavare av 2024 Obligationerna om 0,25 procent av det nominella beloppet

Bolaget har erhållit åtaganden från Obligationsinnehavare som representerar cirka 52 procent av det nominella beloppet av 2024 Obligationerna att godkänna de föreslagna ändringarna i villkoren för 2024 Obligationerna.

Obligationsinnehavarnas godkännande av förslagen samt utbetalning av ersättning till obligationsinnehavare är villkorade av att Bolaget erhåller godkännande av en extra bolagsstämma avseende den riktade nyemissionen om 750 MSEK som genomfördes den 27 mars 2023. Bolaget har kallat till en extra bolagsstämma den 2 maj 2023.

För fullständiga detaljer kring de föreslagna ändringarna, se underrättelserna om de Skriftliga Förfarandena.

De tillämpliga majoritetskraven för att godkänna respektive förfrågan är, såsom anges mer utförligt i underrättelserna avseende de Skriftliga Förfarandena, (i) att obligationsinnehavare som representerar minst femtio (50,00) procent av det justerade nominella beloppet för respektive Obligation deltar i vart och ett av de Skriftliga Förfarandena och (ii) att obligationsinnehavare som representerar minst sextiosex och två tredjedelar (66 2/3) procent av det justerade nominella beloppet i respektive Obligation godkänner begäran.

Agenten kommer den 30 mars 2023 att skicka ut underrättelser om de Skriftliga Förfarandena till alla direktregistrerade innehavare och registrerade förvaltare till respektive Obligation som per den 29 mars 2023 finns upptagna som sådana i skuldboken hos Euroclear Sweden. Avstämningsdatumet för att vara berättigad att rösta i de Skriftliga Förfarandena är 5 april 2023, och sista tidpunkten att rösta är kl. 15:00 (CEST) den 28 april 2023. Det Skriftliga Förfarandet kan dock avslutas innan tidsfristens utgång om en erforderlig majoritet har accepterat begäran innan dess eller om begäran har dragits tillbaka av Bolaget.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”) agerar finansiella rådgivare i samband med de Skriftliga Förfarandena. Cederquist agerar legal rådgivare i samband med de Skriftliga Förfarandena.

För frågor gällande förslagen som återfinns i de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Danske Bank på DCM_admin@danskebank.se eller SEB på SEBLiabilityManagement@seb.se. För frågor gällande administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

 

För ytterligare information kontakta:
Nivika Fastigheter AB (publ)
Niclas Bergman, VD
Telefon: 070-516 75 22
Email: niclas@nivika.se

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars kl. 14.30 CEST.

Press release_Nivika_initiating Written Procedure_vF (30 March 2023)