2024-01-25

2024-01-25 Nivika Fastigheter AB (publ) Delårsrapport september - november 2023

Nyheter

Q1 september –november 2023

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

 

- De totala hyresintäkterna ökade med 6 % till 160 Mkr (151)

- Driftnettot ökade med 19 % till 117 Mkr (98)

- Förvaltningsresultatet ökade till 46 Mkr (35) 

- Värdeförändring fastigheter uppgick till 35 Mkr (-182),

varav realiserade värdeförändringar uppgick till 1 Mkr (0)

- Periodens resultat ökade till 45 Mkr (-138)

- Resultat per aktie 0,65 kr (-2,40)

- Fastighetsvärdet uppgick till 10 806 Mkr (10 810)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Ökade hyresintäkter och förbättrat driftnetto

Den finansiella utvecklingen för det första kvartalet visar att vi successivt fortsätter öka vår intjäning. Hyresintäkterna steg med 6 procent till 160 miljoner kronor och driftnettot ökade med 19 procent till 117. Det ökade driftnettot drevs i huvudsak av ökade intäkter och god kostnadskontroll. Fastighetsportföljen uppgår till 10,8 miljarder kronor per 30 november 2023 och består främst av högavkastande fastigheter med ett totalt aktuellt hyresvärde om 641 miljoner kronor. Två tredjedelar av portföljen består av kommersiella fastigheter med indexreglerade kontrakt som tillsammans med beräknad hyreshöjning på bostäder från den 1 januari 2024 ger ytterligare cirka 35 miljoner kronor i årligt hyresvärde som ökar driftnettot.

Under perioden har en kommersiell fastighet färdigställts som är fullt uthyrd och tillför 3,1 miljoner kronor i årligt hyresvärde. En fastighetsportfölj med 15 fastigheter i Ulricehamn och Borås har förvärvats. Portföljen har ett årligt hyresvärde om 11 miljoner kronor vilket ökar Nivikas totala fastighetsbestånd i Ulricehamn och Borås till 700 miljoner kronor. Sju fastigheter har avyttrats till, eller strax över, bokfört värde och har tillsammans tillfört 120 miljoner kronor i likviditet. Nivika har ett flertal förfrågningar och för aktiva dialoger kring kommersiella nybyggnationer och tillbyggnationer på bolagets hemmamarknad, både från nya och från befintliga hyresgäster. Under första kvartalet startades nybyggnation av en kommersiell fastighet i Växjö, en besiktningsanläggning till Opus.

 

Refinansiering möjliggör fler lönsamma förvärv

Under första kvartalet har Nivika genomfört en företrädesemission om cirka 500 miljoner kronor, utökat bolagets finansiering via banker om totalt 400 miljoner kronor, adderat 235 miljoner kronor i utökad grundfinansiering samt 165 miljoner kronor i byggnadskreditiv med beviljad slutfinansiering. Bolaget har under första kvartalet också återbetalt det utestående obligationslånet om 650 miljoner kronor vilket innebär att Nivikas finansiering därmed inte omfattar några obligationslån. Genom dessa aktiviteter har balansräkningen och Bolagets finansiella ställning stärkts. Detta ger Nivika nya möjligheter att genomföra selektiva kompletteringsförvärv och bli mer offensiva med förvärv på en attraktiv förvärvsmarknad med geografiskt fokus på våra huvudsakliga geografiska områden Jönköping, Värnamo, Växjö och Västkusten.

I december, efter periodens slut, förvärvade Nivika tre fullt uthyrda triple-net fastigheter i tre separata transaktioner. Genomsnittlig återstående hyrestid är cirka 10 år och fastigheterna har en genomsnittlig yield på 8,25 procent. Fastigheterna ligger i anslutning till befintligt fastighetsbestånd och hör till marknadsområde Värnamo. Med bra lägen, fullt uthyrda och med långa hyresavtal är fastigheterna typiska för Nivikas fastighetsbestånd. Dessa transaktioner var så kallade off-market-transaktioner, dvs affärerna har gjorts direkt mellan köpare och säljare utan rådgivare eller mäklare. Transaktionerna är helt i linje med Nivikas strategi att fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen.

Fortsatt värdetillväxt

Nivikas affärsmodell går ut på att utveckla och skapa värde i fastighetsportföljen genom förädling av befintliga fastigheter, framtagning av detaljplaner för att skapa byggrätter, projektutveckling i attraktiva lägen samt genom strategiska förvärv. Detta i kombination med en diversifierad fastighetsportfölj samt en långsiktig förvaltning ger oss en solid grund att stå på och starka kassaflöden. Med en utökad och stabil finansiering har vi nu goda möjligheter att genomföra förvärv och ytterligare stärka bolagets marknadsposition samt skapa fortsatt värdetillväxt.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 08.30 CET.

En bild som visar skiss, linje, vit, diagram

Automatiskt genererad beskrivning 

Nivika Delårsrapport 2023-2024_Q1 Small

Pressmeddelande Nivika Bokslutskommuniké 2023-11-30