Extra bolagsstämma nr.2 2021-11-04

 

AktieĂ€garna i Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika” eller ”Bolaget”) har sedan tidigare kallats till extra bolagsstĂ€mma den 4 november 2021 genom poströstning pĂ„ förhand. AktieĂ€garna i Nivika kallas hĂ€rmed till en ytterligare extra bolagsstĂ€mma den 4 november 2021 genom poströstning pĂ„ förhand (”Extra BolagsstĂ€mma Nummer 2”)

Som en försiktighetsÄtgÀrd med anledning av covid-19-pandemin och med hÀnsyn till vÄra aktieÀgare och medarbetare, har Nivikas styrelse beslutat att stÀmman ska genomföras utan fysisk nÀrvaro av aktieÀgare, ombud eller utomstÄende och att aktieÀgarna ska ha möjlighet att utöva sin röstrÀtt endast genom poströstning pÄ förhand.

AktieÀgarna kommer att ha möjlighet att stÀlla frÄgor skriftligen före stÀmman. Dessa ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 och kommer att besvaras senast den 30 oktober 2021, se nÀrmare nedan.

AnmÀlan m.m.

AktieÀgare som önskar delta vid bolagsstÀmman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 oktober 2021, dels ha anmÀlt sitt deltagande i bolagsstÀmman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan sÄ att poströsten Àr Nivika tillhanda senast den 3 november 2021. Observera att anmÀlan om deltagande i bolagsstÀmman enbart kan göras genom poströstning.

AktieÀgare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depÄ) genom bank eller annan förvaltare mÄste begÀra att tillfÀlligt bli inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (sÄ kallad röstrÀttsregistrering) för att fÄ delta i stÀmman. RöstrÀttsregistrering som gjorts senast den 29 oktober 2021 kommer att beaktas. AktieÀgaren mÄste dÀrför kontakta sin förvaltare i god tid enligt förvaltarens rutiner och begÀra röstrÀttsregistrering. SÄdan registrering kan vara tillfÀllig.

Poströstning

Nivikas styrelse har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfĂ€lliga undantag för att underlĂ€tta genomförandet av bolags- och föreningsstĂ€mmor, beslutat att aktieĂ€garna ska kunna utöva sin röstrĂ€tt endast genom poströstning. För poströstningen ska ett sĂ€rskilt formulĂ€r anvĂ€ndas. FormulĂ€ret för poströstning kommer att finnas tillgĂ€ngligt pĂ„ Nivikas webbplats www.nivika.se. Ifyllt och undertecknat formulĂ€r för poströstning skickas med post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”Extra BolagsstĂ€mma Nummer 2”, RingvĂ€gen 38, 331 32 VĂ€rnamo, eller med epost till viktor@nivika.se. FullstĂ€ndigt formulĂ€r ska vara Nivika till handa senast den 3 november 2021.

AktieÀgaren fÄr inte förse poströsten med sÀrskilda instruktioner eller villkor. Om sÄ sker Àr hela poströsten ogiltig.

Fullmakter m.m.

AktieÀgare kan poströsta pÄ bolagsstÀmman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieÀgaren. Fullmakt ska bifogas poströstningsformulÀret. FullmaktsformulÀr kommer att finnas tillgÀngligt pÄ Nivikas webbplats www.nivika.se och kan bestÀllas genom att kontakta Bolaget. Om aktieÀgaren Àr en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformulÀret och poströstningsformulÀret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stĂ€mman och val av ordförande och protokollförare vid stĂ€mman.

2. UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd.

3. Val av en justeringsperson.

4. Prövande av om extra bolagsstÀmman blivit behörigen sammankallad.

5. GodkÀnnande av dagordning.

6. Beslut om styrelsens förslag om extra vinstutdelning.

7. Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av B-aktier.

8. StÀmmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande och protokollförare vid stÀmman (punkt 1)

Som ordförande och protokollförare vid stÀmman föreslÄs styrelsens ordförande Elisabeth Norman eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

UpprÀttande och godkÀnnande av röstlÀngd (punkt 2)

Den röstlÀngd som föreslÄs att bli godkÀnd av bolagsstÀmman Àr den röstlÀngd som upprÀttats av Bolaget, baserat pÄ bolagsstÀmmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en justeringsperson (punkt 3)

Styrelsen föreslÄr att advokat Mattias Friberg vid Hannes Snellman AdvokatbyrÄ AB eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istÀllet anvisar utses till justeringsperson vid bolagsstÀmman. Justeringspersonens uppdrag innefattar Àven att kontrollera röstlÀngden och att inkomna förhandsröster blir rÀtt Ätergivna i stÀmmoprotokollet.

Beslut om styrelsens förslag om extra vinstutdelning (punkt 6)

ÅrsstĂ€mman i Nivika avseende rĂ€kenskapsĂ„ret som avslutades den 31 augusti 2020 beslutade den 17 december 2020 om utdelning om 16 500 000 kronor, motsvarande 469,30 kronor per aktie baserat pĂ„ det aktieantal som dĂ„ fanns i Nivika, innan extra bolagsstĂ€mma den 3 mars 2021 bland annat beslutade om aktiesplit. Styrelsen har utvĂ€rderat Bolagets utveckling under rĂ€kenskapsĂ„ret som avslutades den 31 augusti 2021, inklusive bolagets finansiella resultat och de allmĂ€nna marknadsutsikterna. Styrelsens slutsats Ă€r att Nivikas förvaltningsresultat och hyresinbetalningar Ă€r fortsatt starka. Nivika bedöms ocksĂ„ ha en fortsatt god likviditet. Vid en sammanvĂ€gd bedömning föreslĂ„r dĂ€rför styrelsen att bolagsstĂ€mman beslutar om en extra vinstutdelning avseende rĂ€kenskapsĂ„ret som slutade den 31 augusti 2020. Styrelsen föreslĂ„r att bolagsstĂ€mman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 0,59 kronor per aktie, totalt 24 251 889,82 kronor, förutsatt av och baserat pĂ„ att den extra bolagsstĂ€mman den 4 november 2021 som kallades den 7 oktober 2021 beslutar om dĂ€ri föreslagen sammanlĂ€ggning av aktier 5:1, innebĂ€rande att det skulle finnas 41 104 898 aktier i Bolaget. AvstĂ€mningsdag för den extra vinstutdelningen föreslĂ„s vara den 12 november 2021. Beslutar bolagsstĂ€mman i enlighet med styrelsens förslag berĂ€knas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter avstĂ€mningsdagen. Utdelningsbara medel som stĂ„r till bolagsstĂ€mmans förfogande uppgĂ„r till 548 280 887 kronor, baserat pĂ„ balanserade vinstmedel per den 31 augusti 2020 om 578 842 887 kronor med avdrag för vid Ă„rsstĂ€mman den 3 | 4 17 december 2020 beslutad vinstutdelning om 16 500 000 kronor och för vid extra bolagsstĂ€mman den 3 mars 2021 beslutad fondemission med följden att Bolagets aktiekapital tillfördes 14 062 000 kronor frĂ„n det fria egna kapitalet i Bolaget.

Beslut om styrelsens förslag om riktad nyemission av B-aktier (punkt 7)
Bakgrund

Den 11 oktober 2021 ingick Nivika som köpare tvĂ„ aktieöverlĂ„telseavtal, dels ett aktieöverlĂ„telseavtal med Santhe Dahl Invest AB (Ă€garandel 60 procent) och GBL Bostadsutveckling Holding VII AB (Ă€garandel 40 procent) som sĂ€ljare rörande Santhem Fastigheter AB, dels ett aktieöverlĂ„telseavtal med Santhe Dahl Invest AB (Ă€garandel 60 procent) och GBL Bostadsutveckling Holding X AB (Ă€garandel 40 procent) som sĂ€ljare rörande Santhem Heden AB (gemensamt ”SantHemförvĂ€rven”). Dessa tvĂ„ fastighetsbolag förvĂ€rvas i syfte att utöka Nivikas bostadsandel i fastighetsbestĂ„ndet. AktieöverlĂ„telseavtalen innehĂ„ller sedvanliga garantier och villkor för transaktioner av denna typ. Santhem Invest AB kontrolleras av styrelseledamoten i Nivika, Santhe Dahl, som Ă€ven har indirekt innehav i GBL Bostadsutveckling Holding VII AB och GBL Bostadsutveckling Holding X AB. Mot bakgrund av detta har Santhe Dahl inte deltagit i styrelsens behandling av SantHemförvĂ€rven. Köpeskillingen i SantHemförvĂ€rven ska erlĂ€ggas genom riktade emissioner av aktier av serie B i Nivika till sĂ€ljarbolagen i SantHemförvĂ€rven i form av kvittningsemissioner. Mot bakgrund av att Santhe Dahl Ă€r styrelseledamot i Nivika och kontrollerar Santhe Dahl Invest AB omfattas de emissionerna av 16 kap. aktiebolagslagen. AktieöverlĂ„telseavtalen Ă€r till följd av detta villkorade av bolagsstĂ€mmans godkĂ€nnande av nyss nĂ€mnda kvittningsemissioner enligt 16 kap. aktiebolagslagen. För förvĂ€rvet av Santhem Fastigheter AB ska en köpeskilling om 152 427 343,95 kronor erlĂ€ggas och för förvĂ€rvet av Santhem Heden AB ska en köpeskilling om 35 686 749,00 kronor erlĂ€ggas och i övrigt pĂ„ villkor som framgĂ„r nedan.

Nyemission

Mot bakgrund av ovan föreslÄr styrelsen för Nivika att bolagsstÀmman beslutar om en riktad nyemission medelst kvittning. Detta förslag till beslut kommer att behandlas i samband med att bolagsstÀmman ocksÄ behandlar ett förslag om sammanlÀggning av aktier 5:1, varför siffrorna i detta förslag speglar sÄvÀl förhÄllande innan som efter sammanslagningen. Styrelsen för Nivika föreslÄr att bolagsstÀmman beslutar om en riktad nyemission av högst 11 339 005 aktier av serie B innan den planerade sammanlÀggningen, motsvarande högst 2 267 801 aktier av serie B efter den planerade sammanlÀggningen av aktier, innebÀrande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 133 900,50 kronor sÄvÀl innan som efter den planerade sammanlÀggningen. För beslutet ska i övrigt följande villkor gÀlla.

1. RÀtt att teckna de nya aktierna ska tillkomma följande: (i) Santhe Dahl Invest AB, org.nr. 559185-7122: 5 531 517 aktier av serie B innan den planerade sammanlÀggningen, vilket motsvarar 1 106 303 aktier av serie B efter den planerade sammanlÀggningen (ii) GBJ Bostadsutveckling Holding VII AB, org.nr. 559147-4357: 4 693 883 aktier av serie B, vilket motsvarar 938 777 aktier av serie B efter den planerade sammanlÀggningen (iii) GBJ Bostadsutveckling Holding X AB, org.nr 559235-4533: 1 113 605 aktier av serie B, vilket motsvarar 222 721 aktier av serie B efter den planerade sammanlÀggningen 4 | 4 SkÀlen till avvikelsen frÄn aktieÀgarnas företrÀdesrÀtt Àr att aktierna ska utgöra vederlag enligt aktieöverlÄtelseavtal med de teckningsberÀttigade.
2. För varje tecknad aktie ska erlÀggas 16,59 kronor, vilket motsvarar 82,95 kronor efter den planerade sammanlÀggningen, innebÀrande en total emissionslikvid uppgÄende till 188 114 092,95 kronor. Grunden för teckningskursen baseras pÄ en förhandling och överenskommelse mellan Nivika och de teckningsberÀttigade. Betalning ska ske genom kvittning av fordran och ska ske i samband med teckning.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske pÄ separat teckningslista senast den 15 november 2021.
5. Styrelsen Àger rÀtt att förlÀnga teckningstiden och tiden för betalning.
6. De nya aktierna berÀttigar till vinstutdelning frÄn och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smÀrre justeringar som krÀvs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Beslutet Àr giltigt endast om det har bitrÀtts av aktieÀgare med minst nio tiondelar av sÄvÀl de avgivna rösterna som de aktier som Àr företrÀdda vid bolagsstÀmman.

RĂ€tt till upplysning

AktieĂ€gare erinras om rĂ€tten att erhĂ„lla upplysningar frĂ„n styrelsen och den verkstĂ€llande direktören, om styrelsen anser att det kan ske utan vĂ€sentlig skada för Bolaget, om förhĂ„llanden som kan inverka pĂ„ bedömningen av ett Ă€rende pĂ„ dagordningen. BegĂ€ran om sĂ„dana upplysningar ska lĂ€mnas skriftligen och ska vara Nivika tillhanda senast den 25 oktober 2021 per post till Nivika Fastigheter AB (publ), Att: ”Extra BolagsstĂ€mma Nummer 2”, RingvĂ€gen 38, 331 32 VĂ€rnamo, eller via e-post: viktor@nivika.se, med angivande av ”Extra BolagsstĂ€mma Nummer 2”. Upplysningarna kommer att lĂ€mnas pĂ„ Nivikas webbplats www.nivika.se senast den 30 oktober 2021. Upplysningarna skickas Ă€ven till den aktieĂ€gare som begĂ€rt dem och uppgivit sin adress.

Handlingar

FullstÀndiga förslag och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen avseende punkt 6 och 7 kommer att hÄllas tillgÀngliga pÄ Bolagets webbplats, www.nivika.se, samt pÄ Bolagets kontor med adress Nivika Fastigheter AB (publ), RingvÀgen 38, 331 32 VÀrnamo, senast tvÄ veckor före stÀmman och sÀndas till de aktieÀgare som sÄ önskar och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

VĂ€rnamo i oktober 2021
Nivika Fastigheter AB (publ)
Styrelsen


 

Extra bolagsstämma 4 november 2021 nummer 2 - Anmälan om deltagande och poströstningsformulär

Extra bolagsstämma 4 november 2021 nummer 2 - Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6-7 §§ aktiebolagslagen

Styrelsens för Nivika Fastigheter AB (publ) förslag till riktad nyemission av B-aktier

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)tning

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens för Nivika Fastigheter AB (publ) förslag om extra vinstutdelning